Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 15ης / 28ης Μαΐου 2015

Τὴν Πέμπτην 15ην / 28ην Μαΐου 2015, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος.

Παρόντες ἦσαν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλίνικος καὶ οἱ Ἀρχιερεῖς: Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγόριος, Μαραθῶνος κ. Φώτιος, Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμης.

Ἱερὰ Σύνοδος συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

1. Ἐνημερώθη ὑπὸ τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου περὶ τῆς προσφάτου ἐπισκέψεως αὐτοῦ εἰς Σαρδηνίαν Ἰταλίας, εἰς Ἀγγλίαν, καὶ εἰς Πεδεμόντιον Ἰταλίας. Ἐπ’ εὐκαιρίᾳ, ἐνημέρωσε τὸ ἱερὸν Συνοδικὸν Σῶμα καὶ περὶ ζητημάτων τῆς Ἱεραποστολῆς. Μεταξὺ αὐτῶν ἦτο καὶ δυσάρεστος εἴδησις τῆς ἐκδημίας τοῦ Πρεσβυτέρου π. Ἐμμανουὴλ Κασάντα εἰς Κογκό, ὅστις ἐφονεύθη ὑπὸ ληστῶν.


2. Ἐνημερώθη ὑπὸ τοῦ Σεβασμ. Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου περὶ τῶν νεωτέρων ἐξελίξεων εἰς τὴν ὑπόθεσιν τῆς Χίου.


3. Ἐνημερώθη ὡσαύτως ὑπὸ τοῦ ἰδίου Μητροπολίτου περὶ τῆς προσφάτου Συνάξεως τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου τῆς Ἀρχιερατικῆς Περιφερείας Θεσσαλονίκης.


4. Ἠσχολήθη μὲ τὸ ζήτημα τῶν φερομένων ὡς νεοφανῶν Ἁγίων, ἀποβιωσάντων ὅμως ἐν κοινωνίᾳ μετὰ τῶν Οἰκουμενιστικῶν ἢ Σεργιανιστικῶν Ἐκκλησιῶν, καὶ ἀπεφάσισε τὴν ἔκδοσιν σχετικῆς Ἀνακοινώσεως.


5. Ἐγένετο συζήτησις περὶ τῆς πορείας ἐπιτεύξεως ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος μετὰ τῆς ἐν Βουλγαρίᾳ Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.


6. Συνεζητήθη ἡ πορεία τῶν νομικῶν ὑποθέσεων τῆς Ἐκκλησίας μας.


7. Συνεζητήθησαν καὶ ἕτερά τινα θέματα τρεχούσης φύσεως.


Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας