Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 14ης / 27ης Ἰουλίου 2017

Τὴν Πέμπτην, 14/27 τοῦ μηνὸς Ἰουλίου τοῦ ἔτους 2017, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς Τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

1. Συνεζητήθησαν αἱ αἰτήσεις προσχωρήσεως Κληρικῶν τινων.

2. Ἐγένετο ὁ ἐτήσιος ἀπολογισμὸς τῶν Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν ὑπὸ τῶν Προέδρων αὐτῶν, ἡ ἀξιολόγησις τοῦ ἔργου των καὶ ἡ ἀνανέωσις τῆς συνθέσεως αὐτῶν.

3. Ἐγένετο ἡ ἀνασύνθεσις τῶν Συνοδικῶν Δικαστηρίων.

4. Ἀνενεώθησαν αἱ Τοποτηρητεῖαι τῶν χηρευουσῶν Ἐπαρχιῶν.

5. Ἐγένετο ἡ ἀποτίμησις τοῦ Συνοδικοῦ Ἑσπερινοῦ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου.

6. Συνεζητήθη ἡ προετοιμασία τοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Ἰωσὴφ τοῦ ἐκ Δεσφίνης (22 Ἰουλίου).

7. Κατόπιν θετικῆς εἰσηγήσεως ἐνεκρίθη ἡ ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου Ἀθικίων Κορινθίας ἔκδοσις τῆς Ἱερᾶς Ἀκολουθίας μετὰ Παρακλητικοῦ Κανόνος τοῦ Ὁσίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου.

8. Ἀνετέθη εἰς τὴν Συνοδικὴν Ἐπιτροπὴν Δογματικῶν καὶ Κανονικῶν Ζητημάτων ἡ μελέτη Ἑρμηνευτικοῦ τινὸς ἔργου, ὑποβληθέντος πρὸς ἔγκρισιν τῆς ἐκδόσεως.

9. Ἐγένετο ἐνημέρωσις περὶ τῆς συμμετοχῆς ἐκπροσώπων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου εἰς τὴν ἑορτὴν τοῦ Ἁγίου Γλυκερίου ἐν Ρουμανίᾳ (15 Ἰουνίου).

10. Ὁ Θεοφιλ. Γαρδικίου ἀνεφέρθη εἰς τὴν ποιμαντικὴν ἐπίσκεψιν αὐτοῦ ἐν Τσεχίᾳ καὶ Σλοβακίᾳ, ὡς Τοποτηρητοῦ τῆς Ἐπισκοπῆς Μοραβίας.

11. Συνεζητήθη ἡ ἱεραποστολικὴ δραστηριότης εἰς Ν. Γερμανίαν καὶ Αὐστρίαν καὶ αἱ προοπτικαῖ αὐτῆς.

12. Ὁ Σεβασμ. Δημητριάδος ἐνημέρωσε τὴν Ἱερὰν Σύνοδον περὶ τῶν ἀποφάσεων τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Ἀμερικῆς, τῆς Συνάξεως τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου τῆς Ἀμερικῆς, τῆς πανηγύρεως τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Μαξίμοβιτς Νέας Ὑόρκης, ὡς καὶ περὶ τῶν συναντήσεων τὰς ὁποίας εἶχεν ἐν Ἀμερικῇ.

13. Ὁ αὐτὸς ἐνημέρωσε τὴν Ἱερὰν Σύνοδον περὶ τῶν ἐξελίξεων εἰς τὴν Ρωσικὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν τῆς Διασπορᾶς.

14. Ὁ αὐτὸς μετέφερεν εἰς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον σκέψεις καὶ προτάσεις τῶν ἐν Ἀμερικῇ Ἀρχιερέων τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν.

15. Συνεζητήθη καὶ κατ᾽ ἀρχὴν ἐνεκρίθη σχέδιον Ἐγκυκλίου καὶ ἐνημερωτικῶν κατηχητικοῦ περιεχομένου φυλλαδίων περὶ τοῦ θέματος τῆς ἀποτροπῆς τῆς ἐκκοσμικεύσεως τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων.

16. Ἐνεκρίθη τροποποίησις τοῦ Κανονισμοῦ Ἐκλογῆς Ἀρχιερέων.

17. Ὁ Θεοφιλ. Μεθώνης ἐνημέρωσε τὴν Ἱερὰν Σύνοδον περὶ τῶν πεπραγμένων αὐτοῦ εἰς Κογκό, ὡς Τοποτηρητὴς τῆς Μητροπόλεως Κανάγκα, ἄρτι ἀφιχθεὶς ἐκ τοῦ κοπιώδους ταξιδίου αὐτοῦ.

17. Ὁ Σεβασμ. Δημητριάδος ἐνημέρωσε τὴν Ἱερὰν Σύνοδο περὶ τῆς εὐχαριστηρίου Λειτουργίας τῆς θαυματουργικῷ τῷ τρόπῳ διασωθείσης ἐξ ἀεροπορικοῦ δυστυχήματος Ἀρχιλοχίου Βασιλικῆς Πλεξίδα εἰς Σέριφον.

18. Συνεζητήθησαν καὶ ἕτερα θέματα τρεχούσης φύσεως.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας