Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 13ης / 26ης Φεβρουαρίου 2015

Τὴν Πέμπτην, 13ην /26ην τοῦ μηνὸς Φεβρουαρίου τοῦ ἔτους 2015, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος.

Παρόντες ἦσαν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλίνικος καὶ οἱ Ἀρχιερεῖς: Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγόριος, Μαραθῶνος κ. Φώτιος, Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμης.

Ἱερὰ Σύνοδος συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

1. Συνεζητήθη ἐκ νέου τὸ συγγραφὲν Δοκίμιον διὰ τὸ Σύντομον Ἱστορικὸν τοῦ Ἱεροῦ ἡμῶν Ἀγῶνος μετ’ ἀναφορᾶς εἰς τὴν Ἀποστολικὴν Διαδοχὴν τῆς Ἐκκλησίας μας, τὸ ὁποῖον συνετάχθη μερίμνῃ τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Δογματικῶν καὶ Κανονικῶν Ζητημάτων. Ἐζητήθη ὑπό τινων Συνοδικῶν Μελῶν ἔτι περαιτέρω χρόνος διὰ νὰ μελετηθῇ καλύτερον.


2. Ἐγένετο ἡ ἀποτίμησις τοῦ Συλλειτούργου ἐν Καβάλᾳ ἐπὶ τοῖς ὀνομαστηρίοις τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγορίου, τὸ ὁποῖον ἐξελίχθη εἰς Συνοδικὸν Συλλείτουργον ἐννέα Ἀρχιερέων, πρᾶγμα πρωτοφανὲς διὰ τὴν Βόρειον Ἑλλάδα. Οἱ πιστοὶ τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. εἰς Ἀνατολικὴν Μακεδονίαν καὶ Θράκην ἐδέχθησαν τὸ γεγονὸς ὡς ἰδιαιτέραν εὐλογίαν.


3. Ἐνημερώθη τὸ Ἱερὸν Συνοδικὸν Σῶμα περὶ τῆς ποιμαντορικῆς ἐπισκέψεως τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου εἰς Κένυαν.


4. Ἐγένετο ἡ ρύθμισις τῶν τελευταίων ἐκκρεμοτήτων ἐν ὄψει τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας.


5. Ἐνημερώθη περὶ τῆς πορείας τῆς προσλήψεως τῆς Νομικῆς Προσωπικότητος ὡς Θρησκευτικῶν Νομικῶν Προσώπων ἐκ μέρους τινῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας μας, εἰς ἀντικατάστασιν τῆς νομικῆς μορφῆς τῶν ἀστικῶν ἑταιρειῶν, τὰς ὁποίας ἤδη διαθέτουν.


6. Συνεζητήθη ἡ Ἐπιστολὴ τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κισινιὲφ κ. Γεωργίου, Γραμματέως τῆς Ἱ. Συνόδου τῆς Ρωσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς, εἰς τὰ πλαίσια τοῦ καθορισμοῦ ἡμερομηνίας διὰ τὴν συνάντησιν Ἀντιπροσωπείας τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου μετὰ τῶν Συνοδικῶν μελῶν τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς. Ὡρίσθη τριμελὴς Ἀντιπροσωπεία ἀποτελουμένη ἐκ τῶν Θεοφλ. Ἐπισκόπων Μαραθῶνος κ. Φωτίου, Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμεντος, ἥτις θὰ μεταβῇ εἰς Ὀδησσὸν τῆς Οὐκρανίας μετὰ τὰς ἑορτὰς τοῦ Πάσχα διὰ νὰ συζητήσῃ ἐκκρεμοῦντα διμερῆ ζητήματα.


7. Συνεζητήθη ἡ ἐξέλιξις τῆς πορείας ἐπιτεύξεως ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος μετὰ τῆς ἐν Βουλγαρίᾳ Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησία, ἔπειτα ἀπὸ τὴν συνάντησιν τοῦ Σεβασμ. Ἐπισκόπου Τριάδιτσα κ. Φωτίου μετὰ τῶν ἐνδημούντων Συνοδικῶν Ἀρχιερέων ἐν Πειραιεῖ καὶ ἑτέραν συνάντησιν τῶν αὐτῶν μετὰ τῶν ἐν Βουλγαρίᾳ Κληρικῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἀπεφασίσθησαν αἱ περαιτέρῳ ἐνέργειαι.


8. Συνεζητήθησαν θέματά τινα τρεχούσης φύσεως.

Μετὰ δὲ τὸ πέρας τῆς Συνεδρίας, τὰ Συνοδικὰ Μέλη μετέβησαν εἰς τὸν ἀνοικοδομούμενον Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίας Φιλοθέης Πετραλώνων Ἀθηνῶν, προκειμένου νὰ ἴδουν τὴν ἐξέλιξιν τῶν ἔργων.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας