Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας 2ας/15ης Δεκεμβρίου 2021

Τὴν Τετάρτην, 02/15-12-2021, συνῆλθεν εἰς πέμπτην τακτικὴν Συνεδρίαν τοῦ τρέχοντος Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, καὶ τῇ συμμετοχῇ ἑτέρων δέκα τριῶν Ἀρχιερέων, μέσῳ τηλεδιασκέψεως, ἐξ Ἑλλάδος καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ, καὶ συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

1. Συνεζητήθη τὸ θέμα τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν Ἁγίων Θεοφανείων τοῦ ἔτους 2022. Ὁ Σεβασμ. Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος ἐνημέρωσε τὸ Ἱερὸν Συνοδικὸν σῶμα περὶ τοῦ προγραμματισμοῦ τοῦ ἑορτασμοῦ ἐν Πειραιεῖ. Ἡ λιτανευτικὴ πομπὴ θέλει ἐκκινήσῃ ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Πειραιῶς (Δορυλαίου & Ἁλικαρνασσοῦ 2, Καραβᾶ), περὶ ὥραν 10.30’ πρωινὴν καὶ ἡ κατάδυσις θὰ γίνῃ (ἐκτὸς ἀπροόπτου) εἰς τὸ σύνηθες σημεῖον τοῦ Κεντρικοῦ Λιμένος Πειραιῶς.
πεφασίσθη ἐπίσης ἡ σύγκλησις Ἱερατικῆς Συνάξεως τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καὶ τῶν πλησιοχώρων Ἱερῶν Μητροπόλεων Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος, Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας, ὡς καὶ Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς τὴν Δευτέραν, 21η Δεκεμβρίου 2021 / 3η Ἰανουαρίου 2022, περὶ ὥραν 11:00’ πρωϊνήν, εἰς τὸ Πνευματικὸν Κέντρον «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον», Γαλαξειδίου 14, εἰς Πειραιᾶ, προκειμένου νὰ συζητηθοῦν θέματα ὀργανωτικά, ἀφορῶντα τὴν μεγάλην Ἑορτήν.

2. Ἐγένετο ἐκτίμησις τῆς παρούσης καταστάσεως, ἕνεκα τῆς διαρκούσης λοιμικῆς νόσου τοῦ λεγομένου κορωνοϊοῦ καὶ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἐπανέλαβε τὴν ἀντίθεσιν αὐτῆς εἰς μέτρα καταναγκασμοῦ καὶ περιστολῆς τῶν δημοκρατικῶν δικαιωμάτων τῶν πολιτῶν. Ἐξέφρασε δὲ καὶ τὴν εὐγνωμοσύνην αὐτῆς πρὸς τοὺς ὑγειονομικοὺς (τόσον τοὺς ἐν ἐνεργείᾳ, ὅσον καὶ τοὺς τεθέντας ἀδίκως εἰς ἀναστολὴν κατὰ τὴν κρίσιμον ταύτην περίοδον), διὰ τὴν συμβολὴν αὐτῶν εἰς τὴν ἀντιμετώπισιν τῆς παρούσης κρίσεως. Ἐπίσης, ηὐχήθη ἀνάπαυσιν τῶν ψυχῶν τῶν κεκοιμημένων, ὡς καὶ ἀνάρρωσιν εἰς τοὺς δοκιμαζομένους ἀσθενεῖς ἀδελφοὺς ἡμῶν.

3. Ἐγένετο ἡ ἀποτίμησις τῆς ἐπισκέψεως Θεοφ. Μεθώνης εἰς Ρώμην (ὅπου ἐλειτούργησεν εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Ἀλεξάνδρου), εἰς Γενεύην Ἑλβετίας (ὅπου ἔδωσε κατευθύνσεις διὰ τὴν διαμόρφωσιν παρεκκλησίου πρὸς ἐξυπηρέτησιν τῶν ἐκεῖ πιστῶν) ὡς καὶ εἰς Ἀγγλίαν (ὅπου ἐλειτούργησεν εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Ἁγίου Ἐδουάρδου).

γένετο ὡσαύτως ἐνημέρωσις ὑπὸ τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς διὰ τὴν πρόσφατον ἐπίσκεψιν αὐτοῦ εἰς Γεωργίαν, ὅπου περιώδευσεν εἰς Ναοὺς καὶ Μονὰς τῆς χώρας (20-23.11.2021 ἐκ. ἡμ.).

4. Συνεζητήθη ἡ περίπτωσις τῶν ἀνεξελέγκτως περιοδευόντων Κληρικῶν ἡμῶν ἐκτὸς τῶν Ἐνοριῶν καὶ Μητροπόλεων αὐτῶν, παρὰ τὴν Κανονικὴ Τάξιν, καὶ ἀπεφασίσθη ἡ ἔκδοσις σχετικῆς Συνοδικῆς Ἐγκυκλίου καὶ ταυτοχρόνως ἡ ἔκδοσις Διοριστηρίων εἰς ἅπαντας τοὺς Κληρικούς, καθοριζομένων σαφῶς καὶ τῶν ὁρίων ἑκάστου αὐτῶν.

5. Κατόπιν εἰσηγήσεως τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου, συνεζητήθη τὸ θέμα τῆς ἀπὸ τετραμήνου χηρευούσης Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος καὶ ἀπεφασίσθη ὅτι ἀνεξαρτήτως τῆς ἐπικειμένης ἐπισκέψεως τοῦ Μακαριωτάτου εἰς Λάρισαν, πρᾶγμα ἐπιθυμητὸν καὶ εὐκταῖον, εἰς τὴν ἑπομένην Συνεδρίαν τῆς Ἱεραρχίας τοῦ Ἰανουαρίου θέλει ὁρισθῇ ἡμερομηνία ἐκτάκτου Συνεδρίας ἐκλογῆς νέου Μητροπολίτου.

6. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀντεμετώπισε καὶ ἕτερα ζητήματα τρεχούσης φύσεως.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας