Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 12ης / 25ης Ὀκτωβρίου 2016

Τὴν Πέμπτην, 12αν /25ην τοῦ μηνὸς Ὀκτωβρίου τοῦ ἔτους 2016, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς δευτέραν τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, ἡ ὁποία συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

1. Ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Φώτιος ἐνημέρωσε τὸ ἱερὸν Συνοδικὸν Σῶμα περὶ τῆς γενομένης κατὰ τὸ Σάββατον, 11ην/24ην Σεπτεμβρίου 2016, Συνάξεως Κατηχητῶν εἰς τὸν Ἱερὸν Καθεδρικὸν Ναὸν Ἁγίου Ἀθανασίου Ν. Φιλαδελφείας. Ἀνέλαβε δέ, ὅπως ὑποβάλῃ εἰς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον σχέδιον ἑνιαίου προγράμματος μαθημάτων κατηχητικοῦ σχολείου.

2. Ὁ αὐτός, ἀνεφέρθη καὶ εἰς τὸ τελεσθὲν ὑπὸ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν Τρισάγιον ὑπὲρ ἀναπαύσεως τοῦ ἀοιδίμου Κυβερνήτου Ἰωάννου Καποδιστρίου, ἐν τῇ πόλει τοῦ Ναυπλίου, τὴν Δευτέραν, 27ην Σεπτεμβρίου / 10ην Ὀκτωβρίου 2016.

3. Ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος ἀνεφέρθη εἰς τὴν ἐπικειμένην 7ην Πανελλήνιον Συνάντησιν Νέων, ἡ ὁποία προγραμματίζεται διὰ τὸ Σάββατον, 23-10/5-11-2016.

4. Ἐνεκρίθη ἡ ἤδη συντεταγμένη Ἀκολουθία τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος τοῦ Ἁγίου Χρυσοστόμου Νέου Ὁμολογητοῦ, κατόπιν θετικῆς εἰσηγήσεως τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Δογματικῶν καὶ Κανονικῶν Ζητημάτων. Ἡ ἔκδοσις αὐτῆς θὰ γίνῃ ἐπ᾽ ὀνόματι τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου.

5. Ἀνετέθη εἰς τὴν Συνοδικὴν Ἐπιτροπὴν Λειτουργικῆς Εὐταξίας καὶ Τυπικοῦ ἡ σύνταξις εἰδικῆς Ἀκολουθίας δι᾽ ἀποκατάστασιν Ἐγκαινίων Ναοῦ, τελεσθέντων ὑπὸ σχισματικῶν.

6. Συνεζητήθη τὸ ζήτημα, τὸ ὁποῖον προέκυψεν ἐξ ἀφορμῆς τῶν ἀλλαγῶν σχετικῶς πρὸς τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν εἰς τὰ σχολεῖα. Ἀπεφασίσθη ἡ σύνταξις σχετικοῦ Ὑπομνήματος πρὸς τὰς Ἀρχάς.

7. Ἐγένετο ἐνημέρωσις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ὑπὸ τοῦ Σεβασμ. Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ περὶ τῆς προσφάτου ποιμαντικῆς ἐπισκέψεως αὐτοῦ εἰς Σουηδίαν.

8. Ἐγένετο ὡσαύτως ἐνημέρωσις ὑπο τοῦ Θεοφιλ. Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου περὶ τῶν προσφάτων ποιμαντικῶν ἐπισκέψεων αὐτοῦ εἰς Ἀγγλίαν, Ν. Ὀσσετίαν, Μολδαβίαν καὶ Ρουμανίαν, ἐνεκρίθησαν δὲ προτάσεις αὐτοῦ νομικῆς φύσεως εἰδικῶς διὰ τὴν Ἐπισκοπὴν Ν. Ὀσσετίας.

9. Συνεζητήθη ἡ κατάστασις τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Νόρα μετὰ τὴν κοίμησιν τοῦ Ἐπισκόπου Μιχαὴλ (+31¬-08-2016) καὶ ἀπεφασίσθη ὅπως μὴ ὁρισθῇ ἀκόμη Τοποτηρητής, ἀλλὰ διατηρηθῇ ἡ διαμνημόνευσις τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου ἕως τὴν Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἱεραρχίας τοῦ μηνὸς Ἰανουαρίου, προκειμένου νὰ συζητηθῇ μετὰ τοῦ Σεβασμ. Ἐπισκόπου Λούνης καὶ Ἐξάρχου Ἰταλίας κ. Σιλουανοῦ τὸ μέλλον τῆς χηρευούσης Ἐπισκοπῆς.

10. Ἀπηγορεύθη εἰς κλινήρεις λόγῳ ἀσθενείας Πνευματικοὺς νὰ τελοῦν Μοναχικὰς Κουράς, ἐκρίθη δὲ ὅπως οἱαδήποτε τοιαύτη πρᾶξις, τελεσθεῖσα κατὰ τὸ παρελθόν, θεωρῆται ἄκυρος.

11. Ἐπεβεβαιώθη, βάσει ἀποφάσεως τῆς προηγουμένης Συνεδρίας, ἡ συναρίθμησις τοῦ Σεβασμ. πολιοῦ Μητροπολίτου Ἀττικῆς καὶ Διαυλείας κ. Ἀκακίου μετὰ τῶν σχολαζόντων Ἀρχιερέων καὶ ἡ εἰσαγωγὴ τῆς διαμνημονεύσεως τοῦ ὀνόματος τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου και εἰς τὰς δύο Μονάς, ὅπου ἐμνημονεύετο τὸ ὄνομα τοῦ Σεβασμ. κ. Ἀκακίου, αἱ ὁποῖαι πλέον καὶ τυπικῶς ὑπάγονται εἰς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας.

12. Συνεζητήθησαν καὶ ἕτερα θέματα τρεχούσης φύσεως.

Πρὸ τῆς Συνεδριάσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, εἶχε συνεδριάσει τὸ Πρωτοβάθμιον Συνοδικὸν Δικαστήριον, τὸ ὁποῖον ἠσχολήθη διεξοδικῶς μετὰ τῆς ὑποθέσεως κανονικῶν παραπτωμάτων τοῦ Αἰδ. π. Γεωργίου Γκλέκα, ὅστις προσελθὼν ἀπελογήθη καὶ δηλώσας μεταμέλειαν, ὑποσχεθείς δὲ διόρθωσιν διὰ συγκεκριμένων πράξεων, ἐπετιμήθη μὲ πρόσκαιρον ἀργίαν, λαβὼν διορίαν προκειμένου νὰ ἐκπληρώσῃ τὰ ὑπ᾽ αὐτοῦ ὑποσχεθέντα.

Αἱ λοιπαὶ ὑποθέσεις, αἱ ὁποῖαι ἐπρόκειτο νὰ ἐκδικασθοῦν, ἀνεβλήθησαν διὰ τὴν ἑπομένην τακτικὴν Συνεδρίαν.


Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας