Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 8ης / 21ης Μαρτίου 2016

Τὴν Δευτέραν 8ην / 21ην τοῦ μηνὸς Μαρτίου, τοῦ ἔτους 2016, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου.


Ἱερὰ Σύνοδος συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:


1) Ἐγένετο ἀποτίμησις τοῦ Συνοδικοῦ Ἑορτασμοῦ τῆς Κυριακῆς Ὀρθοδοξίας, ἡ ὁποία ὑπῆρξε θετική.


2) Συνεζήτησε τὴν προετοιμασίαν τῆς τελετῆς Ἁγιοκατατάξεως τοῦ Μακαριστοῦ Πρωθιεράρχου ἡμῶν πρ. Φλωρίνης Χρυσοστόμου, ἀπεφάσισε δέ, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς παρουσίας εἰς Αὐτὴν Ἀρχιερέων ἐκ τῶν Ἀδελφῶν Ἐκκλησιῶν τοῦ Ἐξωτερικοῦ, ἀλλὰ καὶ Ἀρχιερέων καὶ Κληρικῶν τῶν ἐν τῇ ἀλλοδαπῇ Ἐπαρχιῶν τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν, νὰ συγκαλέσῃ Διορθόδοξον Σύσκεψιν πρὸς συζήτησιν καὶ κριτικὴν στάσιν ἔναντι τῶν ἀναμενομένων ἐξελίξεων εἰς τοὺς κόλπους τῶν λεγομένων ἐπισήμων Ἐκκλησιῶν, ἐκ τῆς συγκλήσεως τῆς ἀντορθοδόξου «Μεγάλης Συνόδου» τῶν Οἰκουμενιστῶν, πρὸς ἐπικύρωσιν καὶ θεσμοθέτησιν τοῦ κακοδόξου «χριστιανικοῦ συγκρητισμοῦ».


3) Ἐρρύθμισε τὰς λεπτομερείας τῆς Ἐκδηλώσεως Μνήμης τῆς Ἁλώσεως τῆς Κπόλεως (Κυριακὴ τῶν Ἁγίων 318 Πατέρων, 30.5/12.6.2016).


4) Ἐνημερώθη ὑπὸ τοῦ Σεβασμ. Δημητριάδος ἐπὶ τῶν ἐν ἐξελίξει νομικῶν θεμάτων τῆς Ἐκκλησίας μας.


5) Ἠσχολήθη μὲ τὰ τοῦ Συνοδικοῦ Ἑορτασμοῦ τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ ἐν Θεσσαλονίκῃ (Κυριακὴ Β’ Νηστειῶν).


6) Ἠσχολήθη ἐκτενῶς μετὰ τοῦ ζητήματος τῆς ἐκκρεμότητος τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας ἡμῶν μετὰ τῆς Βουλγαρικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου καὶ ἔλαβεν ἀποφάσεις περαιτέρῳ ἐνεργειῶν.


7) Συνεζήτησεν ἕτερα ζητήματα τρεχούσης φύσεως.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας