Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας 3ης/16ης Νοεμβρίου 2021

Τὴν Τρίτην, 03/16-11-2021, συνῆλθεν εἰς τρίτην τακτικὴν Συνεδρίαν τοῦ τρέχοντος Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, καὶ τῇ συμμετοχῇ ἑτέρων δώδεκα Ἀρχιερέων μέσῳ τηλεδιασκέψεως, ἐξ Ἑλλάδος καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ, καὶ συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:


1. Συνεζητήθη τὸ ἐκκρεμοῦν θέμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος, κατόπιν ἀναφορῶν μελῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου περὶ τοῦ θέματος τούτου, ἐν ἀναμονῇ ἐκλογῆς νέου Ποιμενάρχου ἐν καιρῷ εὐθέτῳ.

2. Συνεζητήθη πρόσφατος διαδικτυακὴ σύσκεψις μελῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καὶ Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου τῆς Φαρμακευτικῆς, μέλους τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν, περὶ τοῦ τρόπου δράσεως τῶν ἐμβολίων mRNA καὶ συναφῶν ζητημάτων, ἐγένοντο δὲ εὐρύτεραι ἀναφοραὶ περὶ τῆς ὅλης προβληματολογίας ἐν σχέσει μὲ τὴν διαμορφωθεῖσαν κατάστασιν ἐκ τῆς πανδημίας καὶ τοῦ τρόπου χειρισμοῦ αὐτῆς.

3. Ἐγένετο ἐνημέρωσις ὑπὸ τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ διὰ τὴν πρόσφατον ἐπίσκεψιν αὐτοῦ εἰς Βαυαρίαν καὶ Αὐστρίαν.

4. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀντεμετώπισε καὶ ἕτερα ζητήματα τρεχούσης φύσεως.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας