Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 7ης / 20ης Ἀπριλίου 2016

Τὴν Τετάρτην, 7ην / 20ὴν τοῦ μηνὸς Ἀπριλίου, τοῦ ἔτους 2016, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου. 

Ἱερὰ Σύνοδος συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:


1) Ἐγένετο θετικὴ ἀποτίμησις τοῦ Συνοδικοῦ Ἑορτασμοῦ τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ ἐν Θεσσαλονίκῃ.

2) Συνεζήτησε τὰς λεπτομερείας τῆς τελετῆς Ἁγιοκατατάξεως τοῦ Μακαριστοῦ Πρωθιεράρχου ἡμῶν πρ. Φλωρίνης Χρυσοστόμου κατὰ τὸ Σάββατον, 15ην/28ην Μαΐου, πρὸ τῆς Κυριακῆς τῆς Σαμαρείτιδος.

3) Ἠσχολήθη μὲ τὴν προετοιμασίαν τῆς Διορθοδόξου ἡμῶν Συσκέψεως τῆς Πέμπτης, 13ης/25ης Μαΐου, ἐν ὄψει τῆς συγκλήσεως ἐκ μέρους τῶν Οἰκουμενιστῶν παρωδίας συνόδου, διὰ τὴν ἐπισφράγισιν τῶν οἰκουμενιστικῶν κακοδοξιῶν των.

4) Ἐγένετο προγραμματισμὸς τῶν λεπτομερειῶν τῆς Ἐκδηλώσεως Μνήμης τῆς Ἁλώσεως τῆς Κπόλεως (Κυριακὴ τῶν Ἁγίων 318 Πατέρων, 30.5/12.6.2016).

5) Ἐνημερώθη ὑπὸ τοῦ Σεβασμ. Δημητριάδος ἐπὶ τῶν ἐν ἐξελίξει νομικῶν θεμάτων τῆς Ἐκκλησίας μας.

6) Ἐνημερώθη ὑπὸ τοῦ Σεβασμ. Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας ἐπὶ τῶν ἐξελίξεων τῆς ὑποθέσεως τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Πατέρων Χίου.

7) Ἐνημερώθη ὑπὸ τοῦ Θεοφιλ. Μεθώνης ἐπὶ τῆς αἰσίας ἐκβάσεως τοῦ ζητήματος τῶν ρουμανοφώνων Ἐνοριῶν ἐν Ἰταλίᾳ.

8) Συνεζήτησε τὸ θέμα τῆς ἐκκρεμότητος τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας ἡμῶν μετὰ τῆς Βουλγαρικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου, ἔπειτα ἀπὸ τὴν πρόσφατον ἐν Βουλγαρίᾳ ἐπίσκεψιν τῶν Σεβασμ. Δημητριάδος καὶ Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς.

9) Ἀπεφάσισε τὴν ἔκδοσιν Ἀνακοινώσεως διὰ τὴν χάριν ὁμοιομορφίας τέλεσιν τῆς Ἀκολουθίας τῆς Ἀναστάσεως κατὰ τὴν 12.00 χειμερινὴν ὥραν τοῦ μεσονυκτίου τοῦ Μ. Σαββάτου πρὸς Κυριακὴν τοῦ Πάσχα καθ’ ἅπαντας τοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς καὶ Μονὰς τῆς Ἑλλαδικῆς ἐπικρατείας.

10) Ἀπεφάσισε τὴν τέλεσιν πανδήμου Συνοδικοῦ Μνημοσύνου εἰς τὸν Ἀείμνηστον Κυβερνήτην τῆς Ἑλλάδος Ἰωάννην Καποδίστριαν, κατὰ τὴν 9ην/22αν Ὀκτωβρίου ἑκάστου ἔτους εἰς Ἄργος καὶ Ναύπλιον.

11) Ἐνημερώθη ἐπὶ θεμάτων ἀλληλογραφίας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

12) Συνεζήτησε τὰς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει προσφάτους ἐξελίξεις.

13) Συνεζήτησεν ἕτερα ζητήματα τρεχούσης φύσεως.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

 

 

Μετὰ τὸ πέρας τῆς συζητήσεως τῶν θεμάτων Ἡμερησίας Διατάξεως, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος συνεδριάσασα ὡς Δικαστικὸν Συμβούλιον ἀπεφάσισε τὴν παραπομπὴν εἰς τὰ ἁρμόδια Συνοδικὰ Δικαστήρια διὰ κανονικά των παραπτώματα, τῶν Κληρικῶν:

α. Πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Γκλέκα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος, ὅστις παραπέμπεται εἰς τὸ Πρωτοβάθμιον διὰ Πρεσβυτέρους Συνοδικὸν Δικαστήριον.

β. Πρεσβυτέρου Λουκᾶ Michelin, τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Λούνης - Ἐξαρχίας Ἰταλίας, ὅστις παραπέμπεται εἰς τὸ Πρωτοβάθμιον διὰ Πρεσβυτέρους Συνοδικὸν Δικαστήριον.

γ. Ἱεροδιακόνου Βενεδίκτου, κατὰ κόσμον Ἰακώβου Capecchi, τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Λούνης - Ἐξαρχίας Ἰταλίας, ὅστις παραπέμπεται εἰς τὸ Κατώτερον Συνοδικὸν Δικαστήριον.