Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας 6ης/19ης Ὀκτωβρίου 2021

Τὴν Τρίτην, 06/19-10-2021, συνῆλθεν ἐν Πειραιεῖ εἰς δευτέραν τακτικὴν Συνεδρίαν τοῦ νέου Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους 2022 (πρώτην διὰ φυσικῆς παρουσίας), ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, καὶ τῇ συμμετοχῇ ἑτέρων ἑπτὰ Ἀρχιερέων διὰ φυσικῆς παρουσίας καὶ ἕξ μέσῳ τηλεδιασκέψεως, ἐξ Ἑλλάδος καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ, καὶ μετὰ τὴν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἁγιασμοῦ ἐπὶ τῷ νέῳ ἐκκλησιαστικῷ ἔτει, τελεσθεῖσαν ὑπὸ τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου καὶ Τρισαγίου ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κυροῦ Ἀθανασίου, συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

1. Ἐξήτασε τὴν αἴτησιν προσχωρήσεως Κληρικοῦ τινος, προερχομένου ἐκ τῆς νεοημερολογιτικῆς ἐκκλησίας· ἐδέχθη αὐτὸν εἰς ἀκρόασιν καὶ ἐπεφυλάχθη διὰ νὰ ἀπαντήσῃ προσεχῶς.

2. Ἐξετίμησε τὴν διαμορφωθεῖσαν κατάστασιν ἐν Ἑλλάδι καὶ τῷ ἐξωτερικῷ, ἕνεκα τῆς πανδημίας καὶ τῶν σχετικῶν μέτρων.

3. Ἐγένετο ἡ ἀποτίμησις τῶν ποιμαντικῶν ἐπισκέψεων τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ εἰς Γεωργίαν καὶ Σουηδίαν.

4. Ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος ἀνεφέρθη εἰς τὰς ἐπισκέψεις αὐτοῦ εἰς Ἀγγλίαν, Γαλλίαν καὶ Βέλγιον.

5. Ὁ Σεβασμ. Δημητριάδος προέβη εἰς ἐνημέρωσιν τοῦ Συνοδικοῦ Σώματος περὶ τῆς προσφάτου Κληρικολαϊκῆς συσκέψεως εἰς Λάρισαν, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τοῦ τεσσαρακονθημέρου Μνημοσύνου τοῦ Ἀειμνήστου Λαρίσης Ἀθανασίου καὶ τῶν ἐκεῖ ἐπαφῶν αὐτοῦ, ὡς ἐκπροσώπου τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου.

6. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀντεμετώπισε καὶ ἕτερα ζητήματα τρεχούσης φύσεως.

 

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας