Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 6ης / 19ης Ἰουνίου 2014

       Τὴν 6ην / 19ην τοῦ μηνὸς Ἰουνίου, εἰς τὸν ἐν Πειραιεῖ Ἱερὸν Ναὸν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον», ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Γαλαξειδίου, ἀριθμ. 14, συνῆλθεν εἰς Τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος καὶ ἠσχολήθη μὲ τὰ κάτωθι θέματα:

1. Ἐγένετο ἡ ἀξιoλόγησις τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Βλασίου καὶ τῶν Ἀρχιερέων τῆς Ἀδελφῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας Ρουμανίας, τοῦ Συνοδικοῦ Συλλειτούργου καὶ τῆς Κοινῆς Συνοδικῆς Συσκέψεως μετ’ Αὐτῶν. Ἡ ἀποτίμησις ἦτο γενικῶς θετική.


2. Ὁ Θεοφιλέστατος Ἀρχιγραμματεὺς ἐνημέρωσε τὸ Σῶμα πε-ρὶ τῆς νεωτέρας ἐξελίξεως τῆς δικαστικῆς διαφορᾶς μὲ τὴν Ἱερὰν Μονὴν Βατοπαιδίου, ἡ ὁποία ἐκοινοποίησε νέαν ἀγωγήν, διεκδικοῦσα μισθώματα διὰ τὴν χρῆσιν τοῦ  Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Πάντων Ζακύνθου τῆς Ἐκκλησίας μας, τοῦ ὁποίου τὴν κυριότητα διεκδικεῖ πέραν παντὸς ἠθικοῦ ἐρείσματος καὶ διὰ τὴν ὁποίαν ἔχει ὁρισθῇ δικάσιμος διὰ τὴν 12ην Ἰανουαρίου 2015.
Ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ, ἐγένετο ἐνημέρωσις καὶ περὶ τῶν λοιπῶν ἐκκρεμουσῶν νομικῶν ὑποθέσεων τῆς Ἐκκλησίας μας.


3. Ὁ Θεοφιλέστατος Ἀρχιγραμματεὺς ἐνημέρωσε τὴν Ἱερὰν Σύνοδον καὶ περὶ προσφάτου ἐπισκέψεως Ἀντιπροσωπείας τοῦ πολιτικοῦ κόμματος «ΣΥΡΙΖΑ» εἰς τὰ Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου, προκειμένου νὰ ἐνημερωθῇ περὶ τῶν προβλημάτων τῆς Ἐκκλησίας μας.


4. Συνεζήτησε τὴν συνεχιζομένην ἀνταρσίαν κληρικοῦ τινος καὶ ἐλαχίστων τινῶν λαϊκῶν, ἐκ τῆς ἡμετέρας Ἐκκλησίας, καὶ ἀπεφάσισε περὶ τοῦ ἀποφασιστικοῦ πλέον χειρισμοῦ τοῦ ζητήματος, προκειμένου οἱ ταραχοποιοὶ νὰ ἀντιμετωπίσουν τὸ βάρος τῆς εὐθύνης των, διὰ τὴν ἀντι-εκκλησιαστικὴν καὶ ἀντι-συνοδικὴν τακτικήν των.


5. Ἠσχολήθη μὲ πρόσφατον συμβὰν ἀνεπιτρέπτου, ἄνευ βε-βαίως ἡμετέρας εὐλογίας-ἀδείας, συμπράξεως εἰς ἱεροπραξίαν κανονικῶν ἡμετέρων Κληρικῶν μετὰ «κληρικῶν» μὴ ὄντων εἰς κοινωνίαν μετὰ τῆς ἡμετέρας Κανονικῆς Ἐκκλησίας καὶ ἀπεφάσισε περὶ τῶν περαιτέρω ἐνεργειῶν καὶ τῆς ἀντιμετωπίσεως παρομοίων ἀντικανονικῶν πράξεων Κληρικῶν, ὑπαγομένων εἰς τὴν Ἱερὰν ἡμῶν Σύνοδον.


6. Συνεζητήθησαν ἡ Εἰσήγησις καὶ αἱ Προτάσεις πρὸς ὑπέρβασιν ἐκκρεμοῦντος σοβαροῦ διεκκλησιαστικοῦ τινος θέματος καὶ ἐλήφθησαν σχετικαὶ ἀποφάσεις περαιτέρω δράσεως.


7. Ἠσχολήθη μὲ ὀργανωτικά τινα ζητήματα καὶ θέματα τῶν Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν, κατόπιν σχετικῶν Ἐνημερώσεων καὶ Ἐκθέσεων.


Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας