Ἀνακοινώσεις

ΕΚΚΛΗΣΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΣΤΟ ΚΟΓΚΟ

Μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ καὶ τὶς προσφορὲς πολλῶν εὐσεβῶν Χριστιανῶν ἀπὸ ὅλο τὸν κόσμο, ἡ κλινικὴ τοῦ Ἁγίου Πέτρου στὴν Κανάγκα, Κογκὸ, έχει κτισθῆ, καὶ ἔχουν τοποτεθῆ πόρτες, παράθυρα, τουαλέττες, ντοὺς, καὶ ἡλιακὸ σύστημα ἠλεκτρικοῦ φωτισμοῦ. Γιὰ αὐτὸν τὸν σκοπὸ, μαζί μὲ τὴν ἀγορὰ τοῦ οἰκοπέδου καἰ ἄδειες οἰκοδομῆς ἔχουν δαπανηθῆ $142.000. Ἐγὼ ἐπιθεώρησα προσωπικῶς τὴν ὅλη ἐργασία κατὰ τὴν ἐπίσκεψή μου στο Κογκό τὸν Ἰούλιο.

kongo

Τῶρα ἤλθε ἡ στιγμὴ ποὺ πρέπει νὰ φροντἰσουμε τὴν ἀγορὰ τῶν κρεββατιῶν, τραπεζιοῦ γιὰ ἐγχειρήσεις, μικροσκοπίων, ἐξοπλισμοῦ ἀποστειρώσεως, κτλ., ὥστε ἡ κλινικὴ νὰ ἀρχίσει τὴν πλήρη λειτουργία. Ἐνῷ ὁ ἐξοπλισμὸς αὐτὸς θὰ μποροῦσε νὰ ἀγορασθῆ στὴν Εὐρώπη γιὰ μικρότερη τιμή, τὰ ἔξοδα ἀποστολῆς εἶναι τόσα ὧστε ἀποκλείεται αὐτὴ ἡ ἐπιλογή. Ἡ προβλεπομένη τιμὴ τοῦ ἐξοπλισμοῦ, ἐὰν άγορασθῆ ἐπὶ τόπου, εἶναι $32.000, καὶ γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτὸ τώρα στέλνω αὐτὴν τὴν ἔκκληση σὲ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους καλῆς θελήσεως.

πεῖρα μᾶς ἐδίδαξε ὅτι εἶναι σχεδὸν ἀδύνατο νὰ σταλοῦν οἱ προσφορὲς άπὸ διάφορα μέρη τοῦ κόσμου κατ᾽ευθεῖαν στὴν τράπεζα στὸ Κογκό, καὶ δι᾽αυτὸ ζητῶ ἀπὸ ὅσους θέλουν νὰ βοηθήσουν νὰ στείλουν τὰ ἐμβάσματά τους στὸν λογαριασμὸ ποὺ διατηρῶ στὴν Ἀγγλία γιὰ τὶς ἱεραποστολὲς στὴν Ἀφρικὴ, πληροφορώντας με συγχρόνως (ambrose(at)hsir.org) γιὰ τὸ ποσὸ ποὺ κατετέθη, ὥστε νὰ προωθηθῆ γιὰ τὸ Κογκό. Οἱ λεπτομέρειες τοῦ λογαριασμοῦ εἶναι: Beneficiary: Adrian Baird, Royal Bank of Scotland, Cavendish Square Branch, London, U.K., IBAN: GB36 RBOS1600 6311 3055 20, BIC: RBOS GB 2L.

Στὴν ἄνω φωτογραφία, ποὺ ἐλήφθη στὴν αὐλὴ τῆς κλινικῆς, διακρίνεται ὁ διευθυντής, Ἰατρὸς Πατρίκιος Καμφούφου, καὶ τὰ μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς κλινικῆς μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν Ἀρχιερατικὸν Ἐπίτροπον τοῦ Κεντρικοῦ Κασάι, π. Πρόδρομον Κανουμπέτσι.