Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 4ης / 17ης Μαΐου 2016

Τὴν Τρίτην, 4ην / 17ην τοῦ μηνὸς Μαΐου, τοῦ ἔτους 2016, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου. 

Ἱερὰ Σύνοδος συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

1) Ὁ Θεοφιλ. Μεθώνης ἐνημέρωσε τὸ ἱερὸν Συνοδικὸν σῶμα περὶ τῶν πεπραγμένων αὐτοῦ ἐν Γαλλίᾳ, Ἀγγλίᾳ καὶ Ν. Ὀσσετίᾳ.

2) Ὁ Σεβασμ. Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας ἀνεφέρθη εἰς τὰς λεπτομερείας τῆς τελικῆς προετοιμασίας τῆς Τελετῆς Ἁγιοκατατάξεως τοῦ Μακαριστοῦ Πρωθιεράρχου ἡμῶν πρ. Φλωρίνης Χρυσοστόμου κατὰ τὸ Σάββατον, 15ην/28ην Μαΐου, πρὸ τῆς Κυριακῆς τῆς Σαμαρείτιδος.

3) Συνεζήτησεν ἐνδελεχῶς τὰ τῆς προετοιμασίας τῆς Διορθοδόξου ἡμῶν Συσκέψεως τῆς Πέμπτης, 13ης/25ης Μαΐου, ἐν ὄψει τῆς συγκλήσεως ἐκ μέρους τῶν Οἰκουμενιστῶν παρωδίας συνόδου, διὰ τὴν ἐπισφράγισιν τῶν οἰκουμενιστικῶν κακοδοξιῶν αὐτῶν, ρυθμίσασα τὰς ὑπαρχούσας ἐκκρεμότητας.

4) Ἠσχολήθη μὲ τὴν πρόσφατον ἀπόφασιν τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, Ἐρεύνης καὶ Θρησκευμάτων περὶ μειώσεως τῶν ὡρῶν διδασκαλίας τῶν Θρησκευτικῶν καὶ ἀπεφάσισε τὴν ἀποστολὴν ἐπιστολῆς διαμαρτυρίας εἰς τὸ ἁρμόδιον Ὑπουργεῖον.

5) Ἀπεφάσισε τὴν -κατ’ ἐφαρμογὴν τῶν Ἱερῶν Κανόνων- ἀπαγόρευσιν κάθε ἱεροπραξίας καὶ ποιμαντικῆς δράσεως εἰς ἅπαντας τοὺς Κληρικοὺς ἐκτὸς τῶν ἀνηκόντων εἰς ἑκάστην ἐκκλησιαστικὴν Ἐπαρχίαν, μηδὲ τῶν ἐξ Ἁγίου Ὄρους προερχομένων ἐξαιρουμένων, ἄνευ τῆς ἀδείας τοῦ ἐπιχωρίου Ἐπισκόπου.

6) Συνεζήτησε θέματα ἀλληλογραφίας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, καθὼς καὶ ἕτερα ζητήματα τρεχούσης φύσεως.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας