Ἀνακοινώσεις

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΥΝΟΔΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Τὴν 4ην / 17ην τοῦ μηνὸς Ἰουνίου 2021, ἡμέραν Πέμπτην, συνεδρίασαν τὰ Συνοδικὰ Δικαστήρια τῆς Ἐκκλησίας ΓΟΧ Ἑλλάδος καὶ ἔλαβον τὰς ἑξῆς ἀποφάσεις:

1. Τὸ Δευτεροβάθμιον δι᾽ Ἀρχιερεῖς Συνοδικὸν Δικαστήριον ἐπέβαλεν εἰς τὸν Ἐπίσκοπον πρώην Λούνης καὶ Ἰταλίας κ. Σιλουανόν, κατὰ κόσμον Francesco Livi, γεννηθέντα εἰς Πιστόϊαν Ἰταλίας ἐν ἔτει 1947, κάτοικον ὡσαύτως Πιστοΐας Ἰταλίας, κατηγορούμενον ἐπί σχίσματι, τὸ ἐπιτίμιον τῆς καθαιρέσεως.

2. Τὸ Πρωτοβάθμιον διὰ τοὺς Πρεσβυτέρους Συνοδικὸν Δικαστήριον ἐπέβαλεν εἰς τὸν Ἱερομόναχον π. Ἀκάκιον, κατὰ κόσμον Νεμάνια Στάνκοβιτς, τοῦ Μίρολιουμπ καὶ τῆς Σλαντάνας, γεννηθέντα ἐν Ὄσιπεκ Κροατίας Νοτιοσλαυΐας τῇ 09/22-06-1972, κάτοικον Σερβίας, κατηγορούμενον ἐπί καταφρονήσει Ἐκκλησιαστικῆς Ἀρχῆς, Φατρίᾳ, Τυρείᾳ, Συνωμοσίᾳ, Παρασυναγωγῇ καὶ ἐν τέλει ἐπὶ Σχίσματι, τὸ ἐπιτίμιον τῆς καθαιρέσεως.

3. Τὸ Κατώτερον Συνοδικὸν Δικαστήριον ἐπέβαλεν εἰς τὸν Ἱεροδιάκονον Γαβριήλ, κατὰ κόσμον Rizal Sapanamuan τοῦ Sophian Pangaribuan καὶ τῆς Dessymawati Tukiyah, γεννηθέντα ἐν Pontianak City τῆς Ἐπαρχίας Δυτικοῦ Kalimantan Ἰνδονησίας τὴν 16-05-1996, κάτοικον ὡσαύτως Pontianak City, τὸ ἐπιτίμιον τῆς καθαιρέσεως διὰ σοβαρὸν κανονικὸν αὐτοῦ παράπτωμα.

 4. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας, ἐπέβαλεν εἰς τὸν προαναφερθέντα πρώην Ἱεροδιάκονον Γαβριήλ, τὸ ἐπιτίμιον τοῦ μεγάλου ἀφορισμοῦ μέχρι τῆς μετανοίας αὐτοῦ, δι’ ἕτερον σοβαρὸν κανονικὸν αὐτοῦ παράπτωμα.

 Αἱ ὡς ἄνω ἀποφάσεις ἀναρτῶνται ἐν περιλήψει εἰς τὸν Ἱστότοπον τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος μετὰ τὴν καθαρογραφὴν καὶ ἀποστολὴν αὐτῶν εἰς αὐτοὺς τοὺς ὁποίους ἀφοροῦν, ἡ δὲ δημοσίευσις αὕτη ἐπέχει θέσιν ἐπισήμου κοινοποιήσεως, εἰς περίπτωσιν μὴ παραλαβῆς των.

 Ἐκ τῆς Γραμματείας τῶν Συνοδικῶν Δικαστηρίων
Ἀθῆναι, 10/23-09-2021