Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 3ης / 16ης Ἰουνίου 2016

Τὴν Πέμπτην, 3ην / 16ην τοῦ μηνὸς Ἰουνίου, τοῦ ἔτους 2016, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου. 

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:1) Ἀπέρριψεν αἴτησιν προσχωρήσεως φερομένου τινὸς ὡς Ἐπισκόπου ἐκ τοῦ Ἐξωτερικοῦ.

2) Ὁ Θεοφιλ. Μεθώνης ἐνημέρωσε τὸ ἱερὸν Συνοδικὸν σῶμα περὶ τῆς ἱεραποστολικῆς ἐπισκέψεως αὐτοῦ τε καὶ τοῦ Σεβασμ. Ἀμερικῆς ἐν Οὐγκάντᾳ Ἀφρικῆς.

3) Ὡσαύτως, ὁ Σεβασμ. Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς ἀνεφέρθη εἰς τὰς ποιμαντικὰς ἐπισκέψεις αὐτοῦ ἐν Σoυηδίᾳ καὶ Γεωργίᾳ, ὡς καὶ εἰς τὰ θετικὰς προοπτικὰς τῆς παρουσίας τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου εἰς τὰς χώρας αὐτάς.

4) Ἐγένετο ἡ ἀποτίμησις τῆς Διορθοδόξου Συσκέψεως τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν εἰς Πάρνηθαν κατὰ τὴν Πέμπτην, 13/26 Μαΐου. Ἡ ἀποτίμησις ἦτο λίαν θετική, ἐπεσημάνθησαν δὲ σημεῖά τινα βελτιώσεως, ἐν ὄψει τῆς συγκληθησομένης Συνόδου –πλέον- τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν εἰς τὸ ἐγγὺς μέλλον.

5) Ἠσχολήθη μὲ τὴν ἀξιολόγησιν τῆς γενομένης Τελετῆς Ἁγιοκατατάξεως τοῦ Μακαριστοῦ Πρωθιεράρχου ἡμῶν πρ. Φλωρίνης Χρυσοστόμου κατὰ τὸ Σάββατον, 15ην/28ην Μαΐου, πρὸ τῆς Κυριακῆς τῆς Σαμαρείτιδος, ἥτις ἐκρίθη ἀρτιωτάτη ἀπὸ ὀργανωτικῆς ἀπόψεως, ἀλλὰ κυρίως ἀπὸ πνευματικῆς ἀπόψεως σημαντικωτάτη, ὡς παρέξασα πλουσίαν τὴν Χάριν τοῦ Θεοῦ εἰς τοὺς παρευρεθέντας, κατὰ γενικὴν ὁμολογίαν.

6) Ἐποιήσατο τὸν ἀπολογισμὸν τῆς Συνοδικῆς Ἐκδηλώσεως τῆς Κυριακῆς, 30ῆς Μαΐου / 12ης Ἰουνίου, διὰ τὴν ἐπέτειον τῆς Ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὑπὸ τῶν Τούρκων. Ἡ ὅλη Ἐκδήλωσις, ἰδίᾳ δὲ ἡ ὁμιλία τοῦ Καθηγητοῦ κ. Ἰ. Πολέμη, ὑπερέβη πᾶσαν προσδοκίαν ἡμῶν ἐξ ἀπόψεως ὁμολογιακοῦ παλμοῦ.

7) Συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισε περὶ τῆς προετοιμασίας τοῦ Συνοδικοῦ Ἑσπερινοῦ ἐν Ἀθήναις τοῦ Ἀποστόλου Παύλου.

8) Ἀπεφάσισε διὰ Ποιμαντικοὺς καὶ εἰδικοὺς λόγους, τὴν ἐνσωμάτωσιν τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Σερρῶν εἰς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Θεσσαλονίκης. Τὴν Ἐπαρχίαν Ἀνατολικῆς Μακεδονίας καὶ Θράκης θὰ ἐξακολουθῇ νὰ Ποιμαίνῃ ὡς Τοποτηρητὴς ὁ Σεβασμ. Θεσσαλονίκης, μέχρι τοὐλάχιστον τῆς ἑπομένης Συνεδρίας.

9) Ὁ Σεβασμ. Δημητριάδος ἐνημέρωσε τὴν Ἱερὰν Σύνοδον διὰ τὰς ἐξελίξεις ἐπὶ διαφόρων Νομικῶν Θεμάτων.

10) Ἀνεζήτησε λύσεις καὶ ἀπεφάσισε περαιτέρῳ βήματα προκειμένου νὰ ἐπιτευχθῇ ἡ μυστηριακὴ κοινωνία τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν μετὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ Πατρίου Ἑορτολογίου τῆς Βουλγαρίας.

11) Συνεζήτησε καὶ ἕτερα ζητήματα τρεχούσης φύσεως.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας