Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἐκτάκτων Συνεδριῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου Αὐγούστου 2021

Τὴν Τρίτην 11/24-08-2021 καὶ τὴν Τρίτην 25-08/07-09-2021 συνῆλθεν εἰς δωδεκάτην καὶ δεκάτην τρίτην ἀντιστοίχως Συνεδρίας τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους 2021, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, καὶ τῇ συμμετοχῇ ἑτέρων ἕνδεκα Ἀρχιερέων ἐξ Ἑλλάδος καὶ ἐκ τοῦ Ἐξωτερικοῦ, μέσῳ τηλεδιασκέψεως, συνεζήτησε δὲ καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων.

Α. Κατὰ μὲν τὴν ἔκτακτον Συνεδρίαν τῆς 11/24-08-2021:

1. Ἐγένετο ἐνημέρωσις ὑπὸ τοῦ ἐν Νιγηρία εὑρισκομένου Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Πελαγονίας κ. Μαξίμου ὅτι κατὰ τὸ διάστημα τῆς παραμονῆς αὐτοῦ μέχρι τότε εἶχον βαπτισθεῖ ἑκατοντάδες πιστῶν (εἰς ὁμαδικὰς βαπτίσεις), ἐγενοντο αἱ χειροτονίαι δύο Πρεσβυτέρων καὶ ἡ ἀποδοχὴ ἑνὸς Ἱερομονάχου, ὡς καὶ δωρεαὶ ἀκινήτων διὰ τὴν ἀνέγερσιν ναῶν κ.λπ.. Ὅθεν διανοίγονται καλαὶ προοπτικαί. Σημειωτέον, ὅτι ἐπὶ τριετίαν ὑπῆρχεν ἐπικοινωνία μετὰ τῶν ἐνδιαφερομένων διὰ τὴν γνησίαν Ὀρθοδοξίαν Κοινοτήτων τῆς Νιγηρίας, αἱ δυσχέριαι δὲ ἐκ τῆς πανδημίας δὲν εἶχον ἐπιτρέψει μέχρι τοῦδε τὴν ἀποστολὴν Ἀρχιερέως. Ταυτοχρόνως, ὁ Θεοφιλέστατος ἀνέφερεν ὅτι ἐγένετο ἀποδέκτης αἰτήσεως προσχωρήσεως Κοινοτήτων ἐκ Ρουάντας. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἐξουσιοδότησε τὸν Θεοφιλέστατον νὰ ἐνεργήσῃ τὰ δέοντα κατὰ τὴν κρίσιν αὐτοῦ, ἐπ᾽ εὐκαιρία τῆς παραμονῆς αὐτοῦ εἰς Ἀφρικὴν.

2. Ἐνέκρινε τὴν διατύπωσιν ἐκκρεμούσης Ἀνακοινώσεως ἀναφορικῶς πρὸς τὴν ὑποχρεωτικότητα τῶν ἐμβολιασμῶν.

3. Συνεζήτησε ζητήματα ἀφορῶντα τὰς Ἀδελφὰς Ἐκκλησίας.

4. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος συνεζήτησε καὶ ἕτερα ζητήματα τρεχούσης φύσεως.

Β. Κατὰ δὲ τὴν ἔκτακτον Συνεδρίαν τῆς 25-08/07-09-2021:

1. Ἐγένετο ὁ ὁρισμὸς τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλινίκου ὡς Τοποτηρητοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης μετὰ τὴν κοίμησιν τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου κυροῦ Ἀθανασίου.

2. Ἀνεγνώσθη ἀδελφικὴ ἐπιστολὴ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας ΓΟΧ Ρουμανίας.

3. Ἐγένετο ἐνημέρωσις ἐπὶ ζητημάτων τῆς Ἰταλίας.

4. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἠσχολήθη καὶ μεθ᾽ ἑτέρων ζητημάτων τρεχούσης φύσεως.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας