Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 2ης / 15ης Νοεμβρίου 2016

Τὴν Τρίτην, 2αν /15ην  τοῦ μηνὸς Νοεμβρίου τοῦ ἔτους 2016, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς τρίτην τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, ἡ ὁποία συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

1. Ἐγένετο θετικὴ ἀποτίμησις τῆς 7ης Πανελληνίου Συναντήσεως Νέων, πραγματοποιηθείσης εἰς τὸ Γαλάτσι Ἀθηνῶν, τὸ Σάββατον, 23-10/5-11-2016, ἡ ὁποία κατὰ γενικὴν ὁμολογίαν ἦτο ἐπιτυχὴς καὶ πολὺ ὠφέλιμος διὰ τοὺς Νέους τῆς Ἐκκλησίας μας.

2. Ὁ Σεβασμ. Φιλίππων καὶ Μαρωνείας ἐνημέρωσε τὴν Ἱερὰν Σύνοδον περὶ τῶν συναντήσεων, τὰς ὁποίας εἶχε μετὰ Ζηλωτῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων.

3. Ἀρχιερεῖς τῆς Ἱ. Συνόδου ἐνημέρωσαν τὸ Ἱερὸν Συνοδικὸν σῶμα περὶ διαφόρων ἐξελίξεων ἐν τῇ Ἐπαρχίᾳ αὐτῶν.

4. Συνεζητήθησαν νομικὰ ζητήματα καὶ ἐλήφθησαν σχετικαὶ ἀποφάσεις.

5. Ἐγένετο λόγος περὶ τῶν προετοιμασιῶν διὰ τὸν ἑορτασμόν τῶν Ἁγίων Θεοφανείων, εἰς τὰς ἀνὰ τὴν Χώραν Μητροπόλεις μας.

6. Συνεζητήθησαν καὶ ἕτερα θέματα τρεχούσης φύσεως.

Μετὰ τὴν Συνεδρίασιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, συνεδρίασε τὸ Πρωτοβάθμιον διὰ Πρεσβυτέρους Συνοδικὸν Δικαστήριον καὶ ἐξεδίκασε τὴν ὑπόθεσιν τοῦ πρ. Πρεσβυτέρου Λουκᾶ Michelin, κατηγορουμένου ἐπὶ ἀποσχίσει, καὶ ἐπέβαλεν εἰς αὐτὸν τὸ ἐπιτίμιον τῆς καθαιρέσεως ἀπὸ παντὸς ἱερατικοῦ βαθμοῦ καὶ ἐπαναφορᾶς του εἰς τὰς τάξεις τῶν λαϊκῶν.

Ἐν συνεχείᾳ, τὸ Κατώτερον Συνοδικὸν Δικαστήριον ἠσχολήθη μὲ τὴν ὑπόθεσιν τοῦ πρ. Ἱεροδιακόνου Βενεδίκτου, κατὰ κόσμον Giacomo Capecchi, κατηγορουμένου ἐπὶ σοβαροτάτοις κανονικοῖς παραπτώμασι καὶ ἐπέβαλεν εἰς αὐτὸν τὸ ἐπιτίμιον τῆς καθαιρέσεως ἀπὸ παντὸς ἱερατικοῦ βαθμοῦ καὶ ἐπαναφορᾶς του εἰς τὰς τάξεις τῶν Μοναχῶν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας