Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 2ας / 15ης Δεκεμβρίου 2016

Τὴν Πέμπτην, 2αν /15ην  τοῦ μηνὸς Δεκεμβρίου τοῦ ἔτους 2016, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς τετάρτην τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, ἡ ὁποία συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

1. Συνεζητήθη ἡ προετοιμασία διὰ τὸν ἑορτασμὸν τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας.

2. Ἐνεκρίθη ἡ ἀποδοχὴ τοῦ Ρώσου Πρεσβυτέρου π. Δημητρίου Ντουμποβίτσκυϊ.

3. Συνεζητήθησαν αἱ προϋποθέσεις διὰ τὴν ἀποδοχήν τινος φερομένου ὡς Κληρικοῦ.

4. Συνεζητήθησαν νομικὰ ζητήματα καὶ ἐλήφθησαν σχετικαὶ ἀποφάσεις.

5. Ἠσχολήθη μὲ ζητήματα ἀφορῶντα τοὺς Ζηλωτὰς Ἁγιορείτας.

6. Κατετέθη ὑπὸ τοῦ Σεβασμ. Δημητριάδος πρότασις διοικητικῆς ἀναδιοργανώσεως τῆς Κεντρικῆς Ἑλλάδος, περὶ τῆς ὁποίας θὰ ληφθῇ ἀπόφασις εἰς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἱεραρχίας τοῦ μηνὸς Ἰανουαρίου.

7. Συνεζητήθησαν καὶ ἕτερα θέματα τρεχούσης φύσεως.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας