Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 19ης Μαρτίου/ 1ης Ἀπριλίου 2015

Τὴν Τετάρτην 19ην Μαρτίου / 1ην Ἀπριλίου 2015, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος.

Παρόντες ἦσαν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλίνικος καὶ οἱ Ἀρχιερεῖς: Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγόριος, Μαραθῶνος κ. Φώτιος, Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμης.

 

Ἱερὰ Σύνοδος συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

 

1. Ἐγένετο ἡ ἀποτίμησις τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἐπεσημάνθησαν τὰ σημεῖα τὰ χρήζοντα βελτίωσιν και μεταξὺ τῶν ἄλλων ἀπεφασίσθη ὅπως έφεξῆς μὴ παραχωρείται τὸ βῆμα εἰς πρόσωπα ἐκτὸς προγράμματος, τὰς δὲ τυχὸν ἀνακοινώσεις θὰ ἐκφωνῇ ὁ παρουσιαστής. Ἀποφασίσθη ἀκόμη νὰ μὴ ἐπιτρέπηται ἡ παρουσία ἐπαιτῶν καὶ μικροπωλητῶν ἐντὸς τοῦ χώρου τῶν ἐκδηλώσεων.


2. Ἐνεκρίθη τὸ Δοκίμιον διὰ τὸ Σύντομον Ἱστορικὸν τοῦ Ἱεροῦ ἡμῶν Ἀγῶνος μετ’ ἀναφορᾶς εἰς τὴν Ἀποστολικὴν Διαδοχὴν τῆς Ἐκκλησίας μας, τὸ ὁποῖον συνετάχθη μερίμνῃ τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Δογματικῶν καὶ Κανονικῶν Ζητημάτων.


3. Ἐδόθη ἔγκρισις ἐκδόσεως καὶ ὕλης τοῦ πρώτου τεύχους ἑνὸς νέου ἱστορικοῦ περιοδικοῦ ὑπὸ τίτλον «Ἀρχεῖον τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος», συνταχθὲν μερίμνῃ τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Ἱστορικοῦ Ἀρχείου.


4. Ἐδόθησαν ὁδηγίαι εἰς τὴν τριμελῆ Ἀντιπροσωπείαν τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου, ἡ ὁποία πρόκειται νὰ μεταβῇ εἰς Ὀδησσὸν τῆς Οὐκρανίας μετὰ τὰς ἑορτὰς τοῦ Πάσχα, διὰ νὰ συζητήσῃ ἐκκρεμοῦντα διμερῆ ζητήματα μὲ τὴν Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ρωσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς ὑπὸ τὸν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀγαθάγγελον.


5. Συνεζητήθη τὸ θέμα τῆς λεγομένης «Κάρτας τοῦ Πολίτου» καὶ ἐπεβεβαιώθη ἡ θέσις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὅπως ἔχει διατυπωθῆ εἰς τὴν Συνοδικὴν Ἐγκύκλιον τῆς 18-2/3-3-2011.


6. Συνεζητήθη ἡ ἐξέλιξις τῆς πορείας ἐπιτεύξεως ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος μετὰ τῆς ἐν Βουλγαρίᾳ Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.


7. Ἐνημερώθη τὸ Ἱερὸν Συνοδικὸν Σῶμα περὶ τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Μαραθῶνος κ. Φωτίου εἰς Αὐστραλίαν.


8. Συνεζητήθη ἡ ἐπιδείνωσις τῆς ὑγείας τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης καὶ Δημητριάδος κ. Μαξίμου. Τὸ ζήτημα τοῦτο θὰ ἀπασχολήσῃ ἐκ νέου τὴν Ἱερὰν Σύνοδον, ἀφοῦ διαπιστωθῇ ἡ περαιτέρῳ πορεία τῆς ὑγείας αὐτοῦ.


9. Ἀπεφασίσθη ὁ τελικὸς ὁρισμὸς Συνοδικῆς Ἀντιπροσωπείας διὰ τὴν Ἑορτὴν τοῦ Ἁγίου Ἱεράρχου Γλυκερίου ἐν Ρουμανίᾳ κατὰ τὸν προσεχῆ Ἰούνιον.


10. Ἐνεκρίθησαν κείμενα σχετικῶς μὲ τὴν ποιμαντικὴν ἀντιμετώπισιν ζητημάτων, ὡς περὶ ἱεροπαίδων καὶ περὶ λαϊκῶν ἱεροκηρύκων.


11. Ἐνεκρίθησαν προτάσεις διὰ τέλεσιν Συνοδικοῦ Μνημοσύνου ἐπὶ τῇ 60ετίᾳ τῆς Κοιμήσεως τοῦ ἀοιδίμου Πρωθιεράρχου ἡμῶν Μητροπολίτου πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου (+1955), ὡς καὶ διὰ Συνοδικὸν Ἑορτασμὸν τῆς 90ετίας ἐπὶ τῇ Γ’ Ἐμφανίσει τοῦ Τιμίου Σταυροῦ (1925), κατὰ τὸν προσεχῆ Σεπτέμβριον. Οἱ ὁμιληταὶ θὰ ὁρισθοῦν κατὰ τὴν ἑπομένην συνεδρίαν.


12. Συνεζητήθησαν θέματά τινα τρεχούσης φύσεως.

 


Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας