Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας 10ης/23ης Ἰουλίου 2021

Τὴν Παρασκευήν, 10/23-07-2021, συνῆλθεν ἐν Πειραιεῖ εἰς ἑνδεκάτην τακτικὴν Συνεδρίαν τοῦ τρέχοντος Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, καὶ τῇ συμμετοχῇ ἑτέρων δώδεκα Ἀρχιερέων ἐξ Ἑλλάδος καὶ ἐκ τοῦ Ἐξωτερικοῦ, μέσῳ φυσικῆς παρουσίας, ἀλλὰ καὶ τηλεδιασκέψεως, συνεζήτησε δὲ καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

1. Ὁ Θεοφιλ. Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος ἐνημέρωσε τὸ Ἱερὸν Συνοδικὸν Σῶμα διὰ τὴν πρόσφατον καὶ ἐπιτυχῆ, Χάριτι Θεοῦ, Ἱεραποστολικὴν Ἐπίσκεψιν αὐτοῦ εἰς Κονγκόν, παρὰ τὰς ποικίλας δυσκολίας.

2. Ἠσχολήθη μετὰ τοῦ ἀνασχηματισμοῦ τῶν Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν.

3. Ἐγένετο ἡ ἐτησία ἀνασύνθεσις τῶν Συνοδικῶν Δικαστηρίων.

4. Ἀνενεώθησαν αἱ Τοποτηρητεῖαι τῶν χηρευουσῶν Ἐπαρχιῶν.

5. Συνεζητήθησαν ζητήματα Ἐνοριῶν τῆς περιφερείας.

6. Ἐνημερώθη διὰ τὰς ἐξελίξεις ἐπὶ διαφόρων νομικῶν θεμάτων.

7. Συνεζητήθη ὁ τρόπος ἀντιμετωπήσεως τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν, τὰ ὁποῖα προσφεύγουν ἐπιπολαίως εἰς σχισματικὰς ὁμάδας διὰ τὰ μυστήρια τῶν γάμων των ἢ τῶν βαπτίσεων τῶν τέκνων αὐτῶν, ἐπιστρέφουν δὲ κατόπιν πάλιν εἰς ἡμᾶς.

νετέθη ἡ σύνταξις σχετικῆς Εἰσηγήσεως εἰς τὴν Συνοδικὴν Ἐπιτροπὴν Δογματικῶν καὶ Κανονικῶν Ζητημάτων.

8. Ἐγένετο ἐκτίμησις τῆς παρούσης καταστάσεως, ἕνεκα τῆς ἐνσκηψάσης λοιμικῆς νόσου, εἰδικώτερον δὲ συνεζήτησε τὸ θέμα τῆς de facto ὑποχρεωτικότητος τῶν ἐμβολιασμῶν ἐκ μέρους τῆς Πολιτείας.

Περὶ τούτου θέλει ἐκδοθῇ ἰδιαιτέρα Ἀνακοίνωσις.

9. Συνεζήτησε, συμφώνως πρὸς τὸ ἄρθρ. 69 τοῦ Κανονισμοῦ Ἐκκλησιαστικῆς Δικαιοσύνης, τὴν ἐπιστολὴν μετανοίας καὶ ἐπιστροφῆς τοῦ πρ. Κληρικοῦ τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν π. Σωφρονίου Στάγκου καὶ ἀπεφάνθη θετικῶς. Ὅθεν ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας ἀναθεωρεῖται ἡ ὑπ᾽ ἀριθμ. ζ´/2009 ἀπὸ 17/30-11-2009 ἀπόφασις τοῦ Πρωτοβαθμίου διὰ Πρεσβυτέρους Συνοδικοῦ Δικαστηρίου, ἀπεφασίσθη δὲ ἡ ἀπονομὴ χάριτος καὶ ἡ ἀποκατάστασις εἰς τὴν Ἱερωσύνην τοῦ Πανοσιωτάτου Ἱερομονάχου π. Σωφρονίου Στάγκου.

νετέθη εἰς τὸν Σεβασμ. Μητροπολίτην Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριον ἡ ἐφαρμογὴ τῆς ἀποφάσεως Αὐτῆς.

10. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀντεμετώπισε καὶ ἕτερα ζητήματα τρεχούσης φύσεως.

 

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας