Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 17ης Φεβρουαρίου / 1ης Μαρτίου 2016

Τὴν Τρίτην, 17ην τοῦ μηνὸς Φεβρουαρίου / 1ην τοῦ μηνὸς Μαρτίου, τοῦ ἔτους 2016, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου. 

Ἱερὰ Σύνοδος συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

1) Ἀπέρριψεν αἴτησιν προσχωρήσεως κληρικοῦ τινος ἐκ τῆς κρατούσης Ἐκκλησίας.

2) Ἠσχολήθη μὲ ζητήματα Ἱεραποστολῆς, ἤτοι ἐνημερώθη περὶ τῶν πεπραγμένων: α) τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ εἰς Σουδίαν καὶ Σαρδηνίαν, ὡς καὶ περὶ Γερμανίας, β) τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου κατὰ τὴν πρόσφατον ποιμαντικὴν ἐπίσκεψιν αὐτοῦ ἐν Κενύᾳ (μετὰ τοῦ Σεβασμ. Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου) καὶ Γαλλίᾳ, καὶ γ) τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Φωτίου κατὰ τὴν Ἀρχιερατικὴν Ἐπίσκεψιν αὐτοῦ εἰς Αὐστραλίαν. Ἀκόμη, ἔλαβε ἀπόφασιν μετονομασίας τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Ἀλανίας εἰς Ἱερὰν Ἐπισκοπὴν Νοτίου Ὀσσετίας.

3) Συνεζήτησε ζητήματα σχετικῶς πρὸς τὴν Βουλγαρίαν, Ρουμανίαν καὶ Ἰταλίαν.

4) Ἐνημερώθη ἐπὶ τῆς διαμορφωθείσης ἐν Χίῳ καταστάσεως.

5) Ἠσχολήθη μὲ τὰ τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας ἐν Ἀθήναις, καὶ τὰ τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς Κυριακῆς τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ ἐν Θεσσαλονίκῃ.

6) Ἐρρύθμισε τὰς λεπτομερείας τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς ἁγιοκατατάξεως τοῦ Ὁμολογητοῦ Πρωθιεράρχου ἡμῶν πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου.

7) Ἐνέκρινε τὴν διατύπωσιν τῆς τροποποιήσεως τοῦ Κανονισμοῦ Συνεδριάσεων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἡ ὁποία εἶχεν ἐγκριθῆ κατὰ τὴν προηγουμένην Συνεδρίαν.

8) Ἐνεκρίθη σχέδιον Ἐγκυκλίου περὶ τῆς καύσεως τῶν νεκρῶν, καὶ ἀπεφασίσθη ἡ ἐπὶ συστηματικωτέρας βάσεως διατύπωσις τῆς θέσεως τῆς Ἐκκλησίας μας ἐπὶ φλεγόντων ζητημάτων τῆς Ἑλληνικῆς Κοινωνίας καὶ ἡ ἐπικοινωνία μὲ Κυβερνητικοὺς παράγοντας.

9) Συνεζήτησε καὶ ἕτερα ποικίλα ποιμαντικὰ θέματα τρεχούσης φύσεως.

Ἐν συνεχείᾳ συνεδρίασε τὸ Πρωτοβάθμιον διὰ Πρεσβυτέρους Συνοδικὸν Δικαστήριον, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου, προκειμένου νὰ ἐκδικάσῃ τὴν ὑπόθεσιν τοῦ πρώην Πρεσβυτέρου τῆς Ἐκκλησίας μας ἐν Κογκό, Δανιὴλ Μπουΐλα τοῦ Κανιόκα, κατοίκου Καβίνδα, Ἀν. Κασάϊ τῆς Λαϊκῆς Δημοκρατίας τοῦ Κογκό, κατηγορουμένου ἐπὶ ἀποσχίσει, νεοημερολογιτισμὸν καὶ ἄρνησιν τῆς Ἱερωσύνης αὐτοῦ, εἰς τὸν ὁποῖον καὶ ἐπέβαλε τὸ ἐπιτίμιον τῆς Καθαιρέσεως καὶ ἐπαναφορᾶς εἰς τὰς τάξεις τῶν λαϊκῶν.


Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας