Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 15ης / 28ης Ἰουλίου 2014

Τὴν 15ην / 28ην τοῦ μηνὸς Ἰουλίου, ἡμέραν τῆς ἑβδομάδος Δευτέραν, εἰς τὴν ἐν Πειραιεῖ αἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον», ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Γαλαξειδίου, ἀριθμ. 14, συνῆλθεν εἰς Τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος καὶ ἠσχολήθη μὲ τὰ κάτωθι θέματα:

   1. Ἐνέκρινε τὰς Ἀσματικὰς Ἀκολουθίας τῶν Ἁγίων Νεομαρτύρων Ἀντωνίου τοῦ Ἀθηναίου καὶ Ἰωάννου τοῦ Κάλφα, τὰς ὁποίας ἐπεμελήθη τὸ πιστὸν τέκνον τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν ἀδ. Ἐλευθέριος Χαμπεσῆς. Ἐδόθη εὐλογία εἰς τὸν αὐτὸν, διὰ τὴν ἑτοιμαζομένην ἱερὰν Ἀσματικὴν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἁγίου Ἐπισκόπου Θεοφάνους τοῦ Ἐγκλείστου ἐν Ῥωσίᾳ.

   2. Ἐνέκρινε τὴν συμπερίληψιν εἰς τὸ Ἁγιολόγιον τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος τῶν Διακεκηρυγμένων Ἁγίων ὑπὸ τῶν Ἀδελφῶν ἡμῶν Ἐκκλησιῶν Ῥουμανίας καὶ Ῥωσικῆς Διασπορᾶς, ὡς τοῦ Ἁγίου Ἱεράρχου Γλυκερίου τοῦ Ὁμολογητοῦ καὶ Ἰωάννου τοῦ Χοζεβίτου τοῦ νέου Ὁσίου, τοῦ Ἁγίου Ἀρχιεπισκόπου Ἰωάννου τοῦ Μαξίμοβιτς καὶ τοῦ Ἁγίου Μητροπολίτου Φιλαρέτου τοῦ νέου Ἀσκητοῦ καὶ Ὁμολογητοῦ, τὰ ὀνόματα τῶν ὁποίων θὰ συμπεριληφθοῦν εἰς τὸν ἐτησίως ἐκδιδόμενον ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου Ἡμεροδείκτην.

   Ἐπίσης ἐνέκρινε τὴν συμπερίληψιν εἰς τὸ Ἡμερολόγιον Αὐτῆς τοῦ νέου ἔτους Ἁγίων, οἱ ὁποῖοι δὲν ἀναγράφονται εἰς τὸ καθιερωμένον Συναξάριον τοῦ Μηναίου, καὶ ὅμως ἤδη ἀπὸ ἐτῶν ἀναγράφονται οὗτοι εἰς Ἡμερολόγια καὶ τιμῶνται ὑφ’ ἡμῶν ἀκόμη καὶ δι’ ἀνεγέρσεως Ναῶν• συγκεκριμένως, πρόκειται διὰ τοὺς Ἁγίους Νικόδημον Ἁγιορείτην, Κοσμᾶν τὸν Αἰτωλὸν καὶ Νεκτάριον Πενταπόλεως τὸν ἐν Αἰγίνῃ. Προσέτι, ἐπεβεβαιώθη ἡ τιμὴ καὶ ἀναγραφὴ καὶ τῶν Ἁγίων Νικήτα τοῦ Θηβαίου, Ἰωάννου τοῦ Καλοκτένους Μητροπολίτου Θηβῶν καὶ Ἀρσενίου τοῦ Παρίου.
Ἀκόμη, ἐρρυθμίσθησαν ζητήματά τινα ὡς πρὸς τὰς ἀναγραφομένας εἰς τὸν Ἡμεροδείκτην νηστείας καὶ καταλύσεις.

   3. Ἐγένετο ἐνημέρωσις περὶ τοῦ ἐν Ρουμανίᾳ προσφάτου ταξιδίου Μελῶν τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου, ὑπὸ τὴν ἡγεσίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν, πρὸς συμμετοχὴν εἰς τὴν Ἑορτὴν τοῦ συγχρόνου Ὁμολογητοῦ Ἱεράρχου Γλυκερίου ἐν Σλατιοάρᾳ, ἀλλὰ καὶ διατράνωσιν τῆς ἀπὸ τοῦ παρελθόντος Μαρτίου ἐπιτευχθείσης Ἑνώσεως, τὸ ὁποῖον ἐθεωρήθη κατὰ γενικὴν ὁμολογίαν τῶν συμμετασχόντων ὡς μία μυσταγωγία ἀπὸ πάσης ἀπόψεως.

   4. Ἀπεφάσισε περὶ τῆς Συνοδικῆς συμμετοχῆς εἰς τὸν ἐτησίαν Πανήγυριν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος ἐν Στατιοάρᾳ Ρουμανίας.

   5. Ἐνημερώθη περὶ τῆς προόδου τοῦ Ἱεραποστολικοῦ ἔργου ἐν Ἀφρικῇ. Εἰδικώτερον ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος περιέγραψε τὰ τῆς προσφάτου ἐπισκέψεώς του εἰς τὴν Δημοκρατίαν τοῦ Κογκὸ καὶ εἰς Κογκὸ Μπρανζαβὶλ τῆς Κεντρικῆς Ἀφρικῆς καὶ οἱ Θεοφιλέστατοι Ἀρχιερεῖς Μαραθῶνος καὶ Γαρδικίου περιέγραψαν τὰ τῆς ἐνάρξεως Ἱεραποστολῆς εἰς τὸ Τόγκο τῆς Ἀφρικῆς ἐκ μέρους τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Λούνης (Ἰταλίας) κ. Σιλουανοῦ.

   6. Ἐδόθησαν ὀδηγίαι εἰς τὸν Θεοφιλέστατον Ἐπίσκοπον Μαραθῶνος κ. Φώτιον ἐν ὄψει τοῦ ἐπικειμένου ταξιδίου του εἰς Αὐστραλίαν.

   7. Ἠσχολήθη μὲ ζητήματα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἀμερικῆς.

   8. Ἐνημερώθη ὑπὸ τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Μαραθῶνος καὶ Γαρδικίου περὶ τῶν πεπραγμένων αὐτῶν κατὰ τὴν πρόσφατον ἐπίσκεψίν των εἰς Βουλγαρίαν.


   9. Συνεζήτησε τὸ θέμα τῆς ὑποβολῆς παραιτήσεως διὰ λόγους ὑγείας ἐκ μέρους τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἔτνα κ. Χρυσοστόμου, καὶ ἀπεφάσισε τὴν ἀναβολὴν τῆς λήψεως ἀποφάσεως ἐπὶ τοῦ θέματος τούτου διὰ τὴν Σύνοδον τῆς Ἱεραρχίας κατὰ τὸν προσεχῆ Σεπτέμβριον, ὅτε ἀναμένεται νὰ συμμετάσχουν καὶ Ἀρχιερεῖς ἐξ Ἀμερικῆς.
   10. Συνεζήτησεν ἐκ νέου τὴν ἀνταρσίαν Κληρικοῦ τινος καὶ ἐλαχίστων τινῶν λαϊκῶν, ἐκ τῆς ἡμετέρας Ἐκκλησίας. Περὶ μὲν τοῦ Κληρικοῦ, ἀπεφάσισε τὴν ἀναβολὴν τῆς ἐκκλησιαστικῆς δίκης αὐτοῦ καὶ τὴν ἐπιβολὴν εἰς αὐτὸν τοῦ ἐπιτιμίου τῆς Ἀργίας ἀπὸ πάσης ἱεροπραξίας μέχρι τῆς διεξαγωγῆς τῆς δίκης αὐτοῦ, ὡς καταφρονήσαντος τὴν ἐκκλησιαστικὴν αὐτοῦ Ἀρχήν. Περὶ δὲ τῶν λαϊκῶν, ἐδέχθη μεθ’ ἱκανοποιήσεως τὴν ἐπανένταξιν τινῶν εἰς ἐκκλησιαστικὴν κοινωνίαν, ἐνῷ περὶ τῶν τεσσάρων ἐμμενόντων εἰς τὴν «ἀποτείχισιν», κατόπιν προτάσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, ἀπεφάσισεν ὅπως ἐξαντλήσῃ τὴν ποιμαντικὴν αὐτῆς εὐαισθησίαν καὶ προβῇ εἰς ἔκδοσιν κειμένου, πρὸς διασάφησιν τῶν θέσεων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. Εἰς τὴν ἑπομένην Συνεδρίαν θὰ ἐκτιμηθῆ ἐκ νέου ἡ κατάστασις.

   11. Ἐξῄτασεν αἴτησιν χορηγήσεως κανονικοῦ Ἀπολυτηρίου εἰς Κληρικόν τινα καὶ ἀπεφάσισε τὴν ἐπανεξέτασιν τοῦ ζητήματος κατὰ τὴν Συνεδρίαν τοῦ προσεχοῦς Σεπτεμβρίου, ἀφοῦ προηγηθοῦν αἱ ἐνδεδειγμέναι ἐνέργειαι.

   12. Ἀπεφάσισε τὴν σύγκλησιν διευρυμένης Παν-αττικῆς Ἱερατικῆς Συνάξεως εἰς τὸν Ἱ. Ναὸν Ἁγίου Ἀθανασίου Νέας Φιλαδελφείας τὴν Δευτέραν, 9/22.9.2014, προκειμένου νὰ ὑπάρξῃ ἀλληλογνωριμία τοῦ Ἱερατείου, τὸ ὁποῖον συμπεριλαμβάνει πλέον καὶ τοὺς Κληρικοὺς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς, τοῦ προγράμματος καταρτησθησομένου ὑπὸ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἐν συνεργασίᾳ μετὰ τῶν ἐμπλεκομένων Ἀρχιερέων.

   13. Τέλος, ἠσχολήθη μὲ ζητήματά τινα τρεχούσης φύσεως.


Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας