Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας 4ης/17ης Ἰουνίου 2021

Τὴν Πέμπτην, 04/17-06-2021, συνῆλθεν εἰς δεκάτην τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, καὶ τῇ συμμετοχῇ ἑτέρων ἕνδεκα Ἀρχιερέων ἐξ Ἑλλάδος καὶ ἐκ τοῦ Ἐξωτερικοῦ, μέσῳ φυσικῆς παρουσίας ἀλλὰ καὶ τηλεδιασκέψεως, συνεζήτησε δὲ καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

1. Συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισε διὰ διάφορα θέματα διοικητικῆς καὶ πρακτικῆς φύσεως, ἀφορῶντα τὰς ἐπαφὰς τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου μετὰ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ρωσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς.

2. Ἐνημερώθη διὰ τὰς ἐξελίξεις εἰς νομικὰ ζητήματα.

3. Λαβοῦσα γνῶσιν, ὅτι διακινοῦνται μέσῳ διαδικτύου ποικίλαι γνῶμαι διαφόρων κληρικῶν, ἐνίοτε δὲ καὶ ἀκραῖαι, ἑδραζόμεναι κυρίως εἰς τὴν μεγάλην σύγχυσιν ἕνεκα ἀλληλοσυγκρουομένων διαδικτυακῶν πληροφοριῶν, θεωρεῖ ἀναγκαῖον νὰ τονίσῃ ὅτι ἡ ἡμετέρα Ἐκκλησία τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος ἐκφράζεται αὐθεντικῶς καὶ ἀποκλειστικῶς ἀπὸ τὴν νόμιμον καὶ κανονικὴν Ἱερὰν ἡμῶν Σύνοδον.

4. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἠσχολήθη μὲ τὰ προβλήματα τῆς ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς.

5. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀντιμετώπισε καὶ ἕτερα ζητήματα τρεχούσης φύσεως.


Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας