Ἀνακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ι.Σ. 4 / 17 - 5 - 2011

        Τὴν 4/17 Μαΐου 2011 ἡμέραν Τρίτην, εἰς τὰ ἐν Πειραιεῖ Γραφεῖα τῆς ἐκεῖ Ἱερᾶς Μητροπόλεως, συνῆλθεν εἰς πανηγυρικήν συνεδρίαν ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος τῇ συμμετοχῇ καὶ τῶν νέων Αὐτῆς μελῶν ἤτοι: τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πόρτλαντ κ. Μωϋσέως καὶ τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Λόχ Λόμαντ κ. Σεργίου. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος συνεζήτησε τὰ κάτωθι θέματα:


1. Ἐρρυθμίσθησαν ὡρισμένα ζητήματα ὅπως ὁ τρόπος τῆς διαμνημονεύσεως τῶν νέων Ἀρχιερέων  οἱ ὁποῖοι θὰ ἀκολουθοῦν ὅμοιον τρόπον ὅπως οἱ ἤδη ὑπάρχοντες ἐν Ἀμερικῇ Ἀρχιερεῖς. Αἱ ὅποιαι τροποποιήσεις εἰς τὸ Σύνταγμα τῆς ἐν Ἀμερικῇ Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. θὰ γίνουν ἐν συνεννοήσει μετὰ τῶν ἐν Ἀμερικῇ ἁγίων ἀδελφῶν. Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Χριστιανουπόλεως ἀπεφασίσθη νὰ μεταβῇ εἰς Ἀμερικήν διὰ τὸ συλλείτουργον ἐν Νέᾳ Ὑόρκη καὶ τὰς πρώτας συζητήσεις.


2. Συνεζητήθησαν προτάσεις τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Γεροντίου περί τοῦ Συνοδικοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου εἰς τὸν Ἱερὸν Ναόν Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀθηνῶν.


3. Ἀπεφασίσθη ὅπως συγκληθῇ κοινή Σύναξις τῶν Ἱερέων τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς καὶ τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων Πειραιῶς, Ἀττικῆς καὶ Ἀχαΐας καθώς καὶ ὅσων δύνανται ἐκ τῶν λοιπῶν Μητροπόλεων, τήν Τρίτην 11/24 Μαΐου εἰς τὴν αἴθουσαν «Ρόδον τό Ἀμάραντον» Πειραιῶς (Γαλαξειδίου 14), εἰς τὰς 10.30 π.μ..