Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας 7ης/20ῆς Ἀπριλίου 2021

Τὴν Τρίτην, 07/20-04-2021, συνῆλθεν εἰς ὀγδόην τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, καὶ τῇ συμμετοχῇ ἑτέρων δώδεκα Ἀρχιερέων ἐξ Ἑλλάδος καὶ ἐκ τοῦ Ἐξωτερικοῦ, μέσῳ τηλεδιασκέψεως, συνεζήτησε δὲ καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

1Συνεζητήθη αἴτησις προσχωρήσεως φερομένου τινος ὡς Κληρικοῦ ἐκ παρασυναγωγῆς. Ἀπεφασίσθη ἡ πιθανὴ ἀποδοχὴ τούτου εἰς τὴν τάξιν τῶν λαϊκῶν.

 

2γένετο ἐκτίμησις τῆς τρεχούσης καταστάσεως ἐν Ἑλλάδι καὶ συνεζητήθη ὁ τρόπος λειτουργίας τῶν Ἱερῶν Ναῶν κατὰ τὴν Μεγάλην Ἑβδομάδα. Περὶ τούτου θέλει ἐκδοθῇ εἰδικὴ Ἐγκύκλιος.

 

3.  Συνεζητήθη ἡ παροῦσα κατάστασις ἐν Σερβίᾳ καὶ ἀπεφασίθη ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἡμῶν ἀναγνωρίζει ὡς μόνην νόμιμον καὶ κανονικὴν ἐκκλησιαστικὴν ἀρχὴν δρῶσαν εἰς τὰ ἐδάφη τῆς πρώην Γιουγκοσλαυΐας μόνον τὴν καθ΄ ἡμᾶς Ἱερὰν Μητρόπολιν ΓΟΧ Σερβίας καὶ τοὺς Κληρικοὺς αὐτῆς.

 

4.   νημερώθη τὸ Ἱερὸν Συνοδικὸν σῶμα περὶ τῶν τρεχόντων νομικῶν ζητημάτων.

 

5Συνεζητήθησαν ζητήματα βιοηθικῆς φύσεως διὰ τὰ ὁποῖα χρειάζονται περισσότεραι ἔγκυροι πληροφορίαι πρὶν τὴν διαμόρφωσιν τελικῆς ἀποφάσεως.

 

6.    Ἱερὰ Σύνοδος ἠσχολήθη καὶ μὲ ἕτερα ζητήματα τρεχούσης φύσεως.

 

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας