Ἀνακοινώσεις

Ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Ἁγίου Φωτίου εἰς Καλιφόρνιαν.

Ἡ λειτουργοῦσα ἀπὸ τοῦ 2015 Θεολογικὴ Σχολὴ τιμωμένη ἐπ᾽ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Φωτίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως εἰς Ἔτναν Καλιφορνίας τῶν Η.Π.Α. εὑρίσκεται εἰς κρίσιμον φᾶσιν. Ἐντὸς ὀλίγων ἡμερῶν πρόκειται νὰ ἐκδοθῇ ἡ ἀπόφασις διὰ τὴν πιστοποίησιν αὐτῆς ὡς ἀνωτάτου ἐκπαιδευτικοῦ ἱδρύματος.

S.P.O.T

Ἡ ἀπόφασις ἀναμένεται διὰ τὴν προσεχῆ Παρασκευήν, 6/19 Φεβρουαρίου, ἤτοι κατὰ τὴν ἡμέραν τῆς ἑορτῆς τοῦ Μεγάλου Φωτίου. Ὡς ἐκ τούτου καλούμεθα νὰ συμπεριλάβωμεν εἰς τὰς προσευχάς μας καὶ τὴν δέησιν ὑπέρ αἰσίας ἐκβάσεως τῆς ὑποθέσεως ταύτης ὡς ἰδιαιτέρως σημαντικῆς διὰ τὸ μέλλον τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐκπαιδεύσεως τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν ἐν Ἀμερικῇ.

Ἀκολουθεῖ ἡ σχετικὴ τυπωμένη ἔκκλησις εἰς τὴν ἑλληνικὴν ἐκ μέρους τῆς Σχολῆς.

 

flyer