Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας 8ης/21ης Ἰανουαρίου 2021

Τὴν Πέμπτην, 8/21-01-2021, συνῆλθεν εἰς πέμπτην τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, καὶ τῇ συμμετοχῇ ἑτέρων δώδεκα Ἀρχιερέων ἐξ Ἑλλάδος καὶ ἐκ τοῦ Ἐξωτερικοῦ, μέσῳ τηλεδιασκέψεως, συνεζήτησε δὲ καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

1. Ἀπεφασίσθη ἡ ἐπανεκκίνησις τῶν διαδικασιῶν Ἐκκλησιαστικῆς Δικαιοσύνης, αἱ ὁποῖαι εἶχον διακοπῆ ἕνεκα προσκαίρων δυσχερειῶν.

2. Συνεζητήθη ὁ ἀρνητικὸς ἀντίκτυπος ἐκ τῆς δημιουργίας παραλλήλων ἐκκλησιαστικῶν δομῶν ἀπὸ ἄλλας Ἀδελφὰς Ἐκκλησίας εἰς περιοχὰς τοῦ ἐξωτερικοῦ, ἔνθα ἤδη ὑφίσταται ὠργανωμένη ἐκκλησιαστικὴ δομὴ ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν καὶ ἀπεφασίσθη ἡ ἐπικοινωνία μετὰ τῶν ἁρμοδίων Ἐκκλησιαστικῶν Ἀρχῶν, πρὸς διευθέτησιν τοῦ ζητήματος.

3. Συνεζητήθη τὸ βασικῶς ἰατρικὸν ζήτημα τῶν νέων ἐμβολίων διὰ τὴν νόσον τοῦ κορωνοϊοῦ καὶ κατεγράφησαν τὰ ἠθικῆς φύσεως ζητήματα, τὰ ὁποῖα ἐγείρονται διὰ ὡρισμένα ἐξ αὐτῶν. Δεδομένου δέ, ὅτι τὸ θέμα χρήζει περαιτέρω ἐρεύνης περὶ τῆς ἀκριβείας πολλῶν ἀντιφατικῶν πληροφοριῶν, ἐφ΄ ὅσον ἄλλωστε ἐγείρονται καὶ ἕτερα σοβαρὰ ζητήματα πέραν τῶν ἰατρικῶν, ἡ λῆψις ἀποφάσεως ἀνεβλήθη διὰ τὴν ἑπομένην Συνεδρίαν, ἐφ᾽ ὅσον οἱ Συνοδικοὶ ἔχουν ἀνὰ χεῖρας ἅπαντα τὰ δεδομένα.

4. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἠσχολήθη καὶ μὲ ἕτερα ζητήματα τρεχούσης φύσεως.

 

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας