Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας 2ας/15ης Δεκεμβρίου 2020

Τὴν Τρίτην, 2/15-12-2020, συνῆλθεν εἰς τετάρτην τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, καὶ τῇ συμμετοχῇ ἑτέρων ὀκτὼ Ἀρχιερέων ἐξ Ἑλλάδος καὶ ἐκ τοῦ Ἐξωτερικοῦ, μέσῳ τηλεδιασκέψεως, συνεζήτησε δὲ καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

1. γένετο ἀξιολόγησις τῆς διαμορφωθείσης καταστάσεως ἐκ τῶν μέτρων τῆς ἐπιδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ, ἐν ὄψει τῶν Ἑορτῶν τοῦ Δωδεκαημέρου. Τὰ ἤδη ἀναγγελθέντα μέτρα ἀφοροῦν τὴν περίοδον πρὸ τῶν ἑορτῶν, κατὰ τὸ Ὀρθόδοξον Ἑορτολόγιον, ὁπότε ἐκρίθη ὅτι ὀφείλομεν νὰ εἴμεθα προετοιμασμένοι καὶ διὰ τὰ ὅσα πρόκειται νὰ ἀποφασισθοῦν μετὰ ταῦτα. Οἱ κατὰ τόπους Ἀρχιερεῖς ἀνέλαβον τὴν ἐνημέρωσιν τῶν ὑπ᾽ αὐτῶν Κληρικῶν περὶ τῶν τρόπων μυστηριακῆς ἐξυπηρετήσεως τῶν πιστῶν.

2. Συνεζητήθη ὁ καλύτερος συντονισμὸς τῶν ὑπευθύνων διὰ τὰς μεταφράσεις Συνοδικῶν κειμένων εἰς τὴν ἀγγλικήν.

3.  γένετο ἐνημέρωσις τῆς Ἱεραρχίας περὶ διαφόρων ἐπικαίρων ζητημάτων, ὡς λ.χ. τοῦ ἐπικειμένου ἐμβολιασμοῦ, περὶ τοῦ ὁποίου ἐξεφράσθη ἐπιφυλακτικότης ἐν ἀναμονῇ καλυτέρας ἐνημερώσεως ἐπὶ τοῦ εὐαισθήτου τούτου ἰατρικοῦ θέματος καὶ τῶν πιθανῶν, ἀκόμη καὶ πνευματικῶν, ἐπιπτώσεων αὐτοῦ.

4.   Ἱερὰ Σύνοδος ἠσχολήθη καὶ μὲ ἕτερα ζητήματα τρεχούσης φύσεως.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας