Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου

4ης/17ης Νοεμβρίου 2020

Τὴν Τρίτην, 4/17-11-2020, συνῆλθεν εἰς τρίτην τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, καὶ τῇ συμμετοχῇ ἑτέρων δέκα Ἀρχιερέων ἐξ Ἑλλάδος καὶ ἐκ τοῦ Ἐξωτερικοῦ, μέσῳ τηλεδιασκέψεως, συνεζήτησε δὲ καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:


1. Ὡς πρὸς τὴν παροῦσαν κατάστασιν τῶν ἐπιβληθέντων αὐστηρῶν μέτρων ἐκ τῆς Πολιτείας ἀκόμη καὶ διὰ τὴν Ἐκκλησίαν ἐξ αἰτίας τῆς πανδημίας, ἐνεκρίθη κείμενον Ἐγκυκλίου πρὸς δημοσίευσιν ἐπ’ ὀνόματι τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, διὰ τῆς ὁποίας ἐκφράζεται ἡ πνευματικὴ διάστασις τοῦ προβλήματος καὶ γίνεται μνεία τῶν πνευματικῶς ἰσχυόντων διὰ τοὺς πιστούς. Ἐπίσης, ἀπεφασίσθη ἡ σύνταξις ἑτέρας εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἀνακοινώσεως, διὰ τῆς ὁποίας μὲ τρόπον ἀποφθεγματικὸν καὶ ἀποφασιστικὸν νὰ διατυπώνωνται σαφῶς αἱ ἀνυποχώρητοι καὶ ἀδιαπραγμάτευται ἀρχαὶ τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν πρὸς πᾶσαν κατεύθυνσιν.


2. Ἐνεκρίθη ἱερὰ Ἀκολουθία εἰς τὴν πληρότητά της πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Ἀρχιεπισκόπου Ἰωάννου (Μαξίμοβιτς) τοῦ Θαυματουργοῦ, ὡς καὶ ἡ ἔκδοσις αὐτῆς.


3. Ἐνεκρίθη ἱερὰ Ἀκολουθία πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Μητροπολίτου Φιλαρέτου τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς καὶ ἡ ἔκδοσις αὐτῆς, ὡρίσθη δὲ ὁ ἑορτασμὸς τοῦ Ἁγίου ἐπὶ τῇ ἐπετείῳ τῆς Ἀνακομιδῆς τοῦ ἱεροῦ Λειψάνου αὐτοῦ κατὰ τὴν 28ην Ὀκτωβρίου (π.ἡ.) ἑκάστου ἔτους.


4. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἠσχολήθη καὶ μὲ ἕτερα ζητήματα τρεχούσης φύσεως.

 

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας