Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 9ης / 22ας Ὀκτωβρίου 2020

Τὴν Πέμπτην, 9ην / 22αν τοῦ μηνὸς Ὀκτωβρίου τοῦ ἔτους 2020, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς δευτέραν τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου καὶ τῇ συμμετοχῇ ἑτέρων ἑπτὰ Ἀρχιερέων διὰ φυσικῆς παρουσίας ὡς καὶ διὰ νομίμου ἀντιπροσωπεύσεως, κατὰ τὴν ὁποίαν συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

1. Συνεζητήθη τὸ θέμα τῆς μεγάλης δοκιμασίας τοῦ Σεβ. Δημητριάδος κ. Φωτίου λόγῳ τοῦ αὐτοκινητικοῦ ἀτυχήματος αὐτοῦ τὴν πρωίαν τῆς παρελθούσης Κυριακῆς, ἀλλὰ καὶ διεπιστώθη τόσον ἡ θαυμαστὴ διάσωσις τῆς ζωῆς αὐτοῦ, ὅσον καὶ ἡ πλέον θαυμαστὴ ραγδαία βελτίωσις τῆς καταστάσεως τῆς ὑγείας αὐτοῦ, ἕως σημείου ἐξόδου αὐτοῦ ἀπὸ τῆς Μονάδος Ἐντατικῆς Θεραπείας τοῦ Γενικοῦ Νοσοκομείου Λαμίας καὶ νοσηλείας του πλέον εἰς θάλαμον τῆς χειρουργικῆς κλινικῆς τοῦ ἐν λόγῳ Νοσοκομείου. Τοῦτο δὲ ἀπεδόθη πέραν τῆς ἱκανότητος καὶ φροντίδος τοῦ ἰατρικοῦ καὶ νοσηλευτικοῦ προσωπικοῦ, εἰς θαῦμα τῆς πανδήμου προσευχῆς τῶν εὐλαβῶν πιστῶν, Κληρικῶν, Μοναχῶν καὶ λαϊκῶν. Ἐξεφράσθη ἐπίσης ἡ εὐχὴ καταφυγῆς εἰς τὸ μέγα ὅπλον τῆς θεοπειθοῦς προσευχῆς καθ΄ ὅλας τὰς θλιβερὰς περιπτώσεις ἐκκλησιαστικῶν, ἐθνικῶν, κοινωνικῶν καὶ λοιπῶν κρίσεων, ὥστε πρωτίστως νὰ ἐκζητῆται ἡ θεία προστασία, παρηγορία καὶ ἴασις, πρὸ πάσης ἀνθρωπίνης προσπαθείας καὶ ὁμοῦ μετ΄ αὐτῆς.


2. Ἐνεκρίθη ἡ τεθεῖσα πρότασις ὅπως προβῶμεν εἰς ἐπιμελῆ ἐργασίαν διὰ τὴν μελλοντικὴν ἔκδοσιν Λειτουργικῶν βιβλίων ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν, καὶ δὴ Ἱερατικῶν Φυλλάδων καὶ Μηναίων, πρὸς κοινὴν καὶ ὁμοιόμορφον χρῆσιν κατὰ τὰς ἱερὰς Ἀκολουθίας ὑπὸ τῶν Κληρικῶν καὶ λοιπῶν συντελεστῶν τῆς θείας Λατρείας.


3. Ἀπεφασίσθη ἡ ἀποστολὴ ἀπαντήσεως εἰς Πρόσκλησιν ἐκ μέρους τῆς Ἀδελφῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς ἐν σχέσει πρὸς ἐπικειμένην Ἁγιοκατάταξιν ὑπ΄ αὐτῆς, εἰς τὴν ὁποίαν νὰ ἐκφράζεται ἡ ἀδυναμία συμμετοχῆς λόγῳ ἀντικειμενικῶν κατὰ τὴν παροῦσαν χρονικὴν περίοδον, ὡς καὶ ἑτέρων, δυσκολιῶν.


4. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας ἠσχολήθη καὶ μὲ ἕτερα ζητήματα τρεχούσης φύσεως.

 

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας