Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις περί τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Φωτίου

Πληροφορεῖται τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅτι ὁ Σεβ/τος Μητροπολίτης Δημητριάδος καί Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου κ. Φώτιος τήν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς, 5/18-10-2020, ὑπέστη αὐτοκινητικόν ἀτύχημα εἰς τήν ὁδόν τοῦ καθήκοντος πορευόμενος, μεταβαίνων δι’ ὀχήματος πρός τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου εἰς τήν πόλιν τῆς Λαμίας, ἔνθα ἐπρόκειτο νὰ τελέσῃ τήν Θείαν Λειτουργίαν.

Κατόπιν τῆς χειρουργικῆς ἐπεμβάσεως εἰς τήν ὁποίαν ὑπεβλήθη, νοσηλεύεται εἰς τήν μονάδα ἐντατικῆς θεραπείας τοῦ Γενικοῦ Νοσοκομείου Λαμίας, εἰς σταθεράν κατάστασιν διατελῶν ὑπό τήν ἐπίβλεψιν τῶν θεραπόντων ἰατρῶν του. Προτρέπονται δέ ὁ εὐλαβὴς Κλῆρος καὶ Λαὸς ὅπως προσεύχωνται ὑπὲρ ἀναρρώσεως καί πλήρους ἀποκαταστάσεως τῆς πολυτίμου ὑγείας αὐτοῦ.

Ἀθῆναι, 6/19-10-2020