Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας 2ας / 15ης Σεπτεμβρίου 2020

Τὴν Τρίτην, 2αν /15ην τοῦ μηνὸς Σεπτεμβρίου τοῦ ἔτους 2020, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς πρώτην τακτικὴν Συνεδρίαν τῆς Νέας Συνοδικῆς Περιόδου ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου καὶ τῇ συμμετοχῇ ἑτέρων δέκα Ἀρχιερέων διὰ φυσικῆς παρουσίας καὶ (οἱ ἐκτὸς Ἑλλάδος) διὰ τηλεδιασκέψεως.

Μετὰ τὴν τέλεσιν τοῦ Ἁγιασμοῦ ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ ἐπὶ τῷ Νέῳ Ἐκκλησιαστικῷ Ἔτει καὶ τῇ ἐνάρξει τῆς νέας Συνοδικῆς Περιόδου καὶ ἀφοῦ ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος ἀπηύθυνε σύντομον χαιρετιστήριον προσφώνησιν εἰς τοὺς Συνοδικοὺς Ἀρχιερεῖς, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

1. Συνεζητήθη ἡ ὑπόθεσις τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Λούνης. Πρῶτον, διεπιστώθη ὅτι οὐδεμία ἀπάντησις ἐλήφθη ἐκ μέρους τοῦ Ἐπισκόπου πρώην Λούνης κ. Σιλουανοῦ εἰς τὴν δευτέραν ἐπιστολιμαίαν κλῆσιν αὐτοῦ διὰ τὸ Συνοδικὸν Δικαστήριον, καὶ οὕτως, ἐφ’ ὅσον καλεῖται πλέον διὰ τελευταίαν φορὰν εἰς ἀπολογίαν, παραπέμπεται ἡ τελικὴ ἐκδίκασις τῆς ὑποθέσεώς του εἰς τὴν ἑπομένην συνεδρίασιν τῆς Ἱ. Συνόδου, κατὰ μῆνα Ὀκτώβριον.

Δεύτερον, λόγῳ τῆς ἀποστασίας τοῦ ἐπιτοπίου ἐπισκόπου ἀπὸ τῆς Ἱ. Συνόδου, εἰς τὴν ὁποίαν παραμένει πιστὸν τὸ μεγαλύτερον μέρος τοῦ Κλήρου καὶ λαοῦ τῆς Ἱ. Ἐπισκοπῆς Λούνης εἰς Ἰταλίαν, ἐκρίθη ἀναγκαῖος ὁ διορισμὸς ἀντιπροσώπου τῆς Ἱερᾶς Συνοδου ἐνώπιον τῶν Ἰταλικῶν ἀρχῶν. Οὕτως, ἐδιωρίσθη ὁ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρεσβύτερος π. Δανιὴλ Μαρλέττα ὡς Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος τῆς Ἐπισκοπῆς Λούνης. Οὗτος θὰ ἔχει ἄμεσον ἀναφορὰν εἰς τὴν Ἱ. Σύνοδον, μέσῳ τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου, καὶ προσωρινῶς θὰ διοικῇ τὴν Ἐπισκοπὴν ἄχρις ἐκλογῆς ἑτέρου Ἱεράρχου διὰ τὴν Ἐπαρχίαν.

2. Ἀπεφάσισε τὴν ἀναβολὴν τοῦ προγραμματισμοῦ τῶν ἐτησίων Συνοδικῶν Ἐκδηλώσεων καὶ τὰ περὶ ἀπονομῆς τιμητικῶν διακρίσεων διὰ τὸν προσεχῆ Ἰανουάριον, ἐφ᾽ ὅσον αἱ συνθῆκαι θὰ ἐπιτρέπουν τὸν προγραμματισμὸν τοῦτον. Ὡς πρὸς τὰ Ἅγια Θεοφάνεια, θὰ ληφθῇ ἀπόφασις ἐγκαίρως ἀναλόγως τῶν περιστάσεων.

3. Ἀπεφασίσθη ἡ ἀφιέρωσις τοῦ Συνοδικοῦ Ἡμεροδείκτου τοῦ ἔτους 2022 εἰς τὴν ἀποφράδα μνήμην τῆς Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς (1922) ἐξ ἁμαρτιῶν τοῦ λαοῦ καὶ κυρίως τῶν Ἀρχιερέων τῆς ἐποχῆς ἐκείνης.

4. Καθωρίσθη ἡ σύνθεσις τῆς Συνοδικῆς συμμετοχῆς εἰς τὰς ἐτησίους Ἑορτὰς Ἁγίου Ἱεράρχου Γλυκερίου καὶ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος ἐν Σλατιοάρᾳ Ρουμανίας, ὡς καὶ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου εἰς Σόφιαν Βουλγαρίας διὰ τὸ ἔτος 2021, ἐφ᾽ ὅσον τὸ ἐπιτρέψουν αἱ συνθῆκαι.

5. Ἐνημερώθη ὑπὸ τοῦ εἰς τὸ ἐξωτερικὸν μεταβάντος (καὶ εὑρισκομένου) Θεοφιλ. Μεθώνης περὶ τῶν ἐπισκέψεων αὐτοῦ εἰς Ρουμανίαν, Βουλγαρίαν, Γαλλίαν καὶ Ἀγγλίαν.

6. Ἐνημερώθη τὸ Ἱερὸν Συνοδικὸν σῶμα διὰ τὴν ἀποπεράτωσιν τοῦ κτηρίου τῶν νέων Συνοδικῶν Γραφείων τῆς Ἁγίας Φιλοθέης εἰς Πετράλωνα Ἀθηνῶν. Ἀπέμεινε πλέον ὁ ἐξοπλισμὸς αὐτοῦ δι᾽ ἐπίπλων καὶ λοιπῆς ἀπαραιτήτου ἐξαρτήσεως, ὥστε νὰ ἀρχίσῃ νὰ χρησιμοποποιῆται κανονικῶς εἰς τὸ ἀμέσως ἑπόμενον χρονικὸν διάστημα.

7. Ὁ Σεβασμ. Δημητριάδος ἐνημέρωσε τὴν Ἱερὰν Σύνοδον διὰ τὴν πορείαν τῶν ἐν ἐξελίξει νομικῶν ὑποθέσεων τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν.

8. Συνεζητήθη ἡ διαμόρφωσις κοινῆς Συνοδικῆς στάσεως ἐπὶ φλεγόντων κοινωνικῶν ζητημάτων. Ἐτονίσθη ὅτι ἡ ἐπίσημος θέσις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἐκφράζεται μόνον κατόπιν Συνοδικῆς διαγνώμης εἰς τὰς Ἀνακοινώσεις καὶ Ἐγκυκλίους αὐτῆς καὶ ἀπεφασίσθη ἡ ἔκδοσις Ἀνακοινώσεως περὶ τῆς παρούσης καταστάσεως ἐκ τῆς ἐπιδημίας τοῦ λεγομένου κορωνοϊοῦ καὶ τῶν μέτρων τὰ ὁποῖα λαμβάνονται.

9. Ἠσχολήθη μετὰ ἱεραποστολικῶν ζητημάτων καὶ τὰς δυσκολίας εἰς τὸ Ἱεραποστολικὸν ἔργον, ἕνεκα τῆς ἐνσκηψάσης λοιμικῆς νόσου καὶ τῶν κατ᾽ αὐτῆς μέτρων διεθνῶς.

10. Ἠσχολήθη μὲ τὸ θέμα τῆς καλυτέρας πνευματικῆς καὶ γνωστικῆς προετοιμασίας πιθανῶν ὑποψηφίων Κληρικῶν ἤ καὶ τῶν νέων τοιούτων, προκειμένου νὰ διασφαλισθῇ τὸ ποιμαντικὸν καὶ λοιπὸν ἔργον τῆς Ἐκκλησίας εἰς πλέον ὑγιεῖς βάσεις.

11. Ἀπεφασίσθη ἡ δι᾽ Ὑπομνήματος πρὸς τὸ Ὑπουργεῖον Παιδείας ὑποστήριξις υἱοθετήσεως καὶ ἐν Ἑλλάδι τοῦ θεσμοῦ τῆς κατ᾽ οἶκον σχολικῆς ἐκπαιδεύσεως τῶν παίδων.

12. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας ἠσχολήθη καὶ μὲ ἕτερα ζητήματα τρεχούσης φύσεως.

Μετὰ τὸ πέρας τῆς Συνεδρίας, συνῆλθε τὸ α´θμιον διὰ Πρεσβυτέρους Συνοδικὸν Δικαστήριον καὶ ἀπεφάσισε τὴν ἐπιβολὴν τοῦ ἐπιτιμίου τῆς καθαιρέσεως καὶ ἐπαναφορᾶς εἰς τὴν τάξιν τῶν Μοναχῶν τοῦ πρ. Ἱερομονάχου Γρηγορίου Ζιώγου.

ὑπόθεσις τοῦ π. Ἀκακίου Στάνκοβιτς ἐκ Σερβίας ἀνεβλήθη, τῇ αἰτήσει τοῦ κατηγορουμένου, λόγῳ ἀδυναμίας προσελεύσεώς του ἐξ αἰτίας τῶν κυβερνητικῶν μέτρων ἕνεκα τοῦ λοιμοῦ, ὡς καὶ προβλημάτων ὑγείας αὐτοῦ, κατὰ βεβαίωσίν του.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας