Ἀνακοινώσεις

Z Ἐθελοντικὴ αἱμοδοσία

Ἀριθμός Πρωτ. γ - 1598


Ἐν Ἀθήναις, 13/26-4-2012

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Πρὸς ἅπαντα τὸν κλῆρον καὶ τὸν λαόν, τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίας
ἐν Ἀθήναις, Πειραιεῖ καὶ Ἀττικοβοιωτίᾳ

 

Ἀγαπητὰ τέκνα τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας,
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

      Ὁ Νεανικὸς Ὀρθόδοξος Σύνδεσμος, ἡ νεολαία τῆς Ἐκκλησίας μας, ὡς γνωστὸν ἔχει δημιουργήσει Τράπεζα αἵματος. Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο ἔχουν βοηθηθεῖ πολλοί συνάνθρωποί μας (ὄχι κατ’ ἀνάγκην ἅπαντες μέλη τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ.), οἱ ὁποῖοι εὑρέθησαν εἰς τὴν δυσάρεστον θέσιν νὰ ἀντιμετωπήσουν προβλήματα ὑγείας καὶ νὰ χρειασθοῦν αἷμα. Ἡ τράπεζα αὐτή αἵματος, διὰ νὰ συντηρεῖται, πρέπει νὰ τροφοδοτεῖται κατά τακτά διαστήματα μὲ αἷμα.


      Πρὸς τὸν σκοπόν τοῦτον ὁ Νεανικός Ὀρθόδοξος Σύνδεσμος διοργανώνει τὴν Ζʹ ἐθελοντικήν αἱμοδοσίαν εἰς τὸν Ἱερὸν Καθεδρικόν Ναόν Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου (Ἀναγεννήσεως 37, Νέα Φιλαδέλφεια), τὴν Κυριακήν τοῦ Τυφλοῦ (7/20 Μαΐου) μετὰ τὴν θείαν λειτουργίαν (ὥρα: 10.00-13.00 π.μ.).


      Ἡ αἱμοδοσία ἀποτελεῖ πρᾶξιν ὑψίστης ἐλεημοσύνης, διὰ τοῦτο καλοῦνται ἅπαντες οἱ δυνάμενοι, νὰ προσέλθουν εἰς τὸν ὡς ἄνω τόπον καὶ χρόνον διὰ νὰ προφέρουν ἐκ τοῦ περισσεύματος τῆς ἀγάπης των. 

  

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

†   Ὁ Μαραθῶνος Φώτιος