Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 3ης / 16ης Ἰουνίου 2020

Τὴν Τρίτην, 3ην / 16ην τοῦ μηνὸς Ἰουνίου τοῦ ἔτους 2020, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς δεκάτην πέμπτην Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου καὶ συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

1. Ὡς πρὸς τὴν ἀποφασισθεῖσαν διοργάνωσιν τῆς Συνοδικῆς Ἐκδηλώσεως διὰ τὸν Ἀπόστολον Παῦλον, ἐκρίθη κατάλληλος ἡ μεταφορὰ αὐτῆς -ἕνεκα τῶν νέων δεδομένων- εἰς εὐρυχωρώτερον Ἱερὸν Ναόν, ἤτοι εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Ἀθανασίου Νέας Φιλαδελφείας. Κατὰ τὰ ἄλλα, ἰσχύουν τὰ ἀποφασισθέντα ἀπὸ τοῦ παρελθόντος Σεπτεμβρίου.

2. Ἐγένετο ἐνημέρωσις περὶ τῆς πορείας τῶν νομικῶν ὑποθέσεων, τῶν ἀφορώντων εἰς τὴν Ἐκκλησίαν ἡμῶν καὶ ἐδόθησαν σχετικαὶ κατευθύνσεις πρὸς τὸν Σεβασμ. Δημητριάδος διὰ τὰς περαιτέρῳ κινήσεις.

3. Συνεζητήθη ἡ ἐκ μέρους τοῦ Σεβασμ. Ἐπισκόπου Λούνης ἀποκήρυξις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἕνεκα ἀρνήσεως χορηγήσεως εἰς τὴν Ἐπισκοπὴν αὐτοῦ καθεστῶτος εὐρείας Αὐτονομίας / Αὐτοκεφαλίας. Ἀπεφασίσθη ἡ παραπομπὴ τοῦ Σεβασμ. Λούνης εἰς τὸ ἁρμόδιον Συνοδικὸν Δικαστήριον, ἡ μέχρι τῆς ἐκδικάσεως τῆς ὑποθέσεως ἔκπτωσις αὐτοῦ ἐκ τῆς Καθέδρας τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Λούνης καὶ Ἰταλίας καὶ ἡ ἀποστολὴ ἐνημερωτικῆς Ἐγκυκλίου πρὸς τοὺς ἐν Ἰταλίᾳ Κληρικοὺς καὶ λαϊκοὺς περὶ τῆς θλιβερᾶς ταύτης καταστάσεως.

4. Ἀπεφασίσθη ἡ ἀποστολὴ Ὑπομνήματος πρὸς τὴν Ἑλληνικὴν Κυβέρνησιν ἐμπεριέχουσα ἀποτίμησιν τῶν κυβερνητικῶν μέτρων ἕνεκα τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ, τὰ ὁποῖα εἶχον ἐπίπτωσιν εἰς τὴν ἐκκλησιαστικὴν ζωήν, προκειμένου νὰ ἀποφευχθῇ ἡ ἐπανάληψις ἐσφαλμένων ρυθμίσεων εἰς ἐνδεχομένην ἀναζωπύρωσιν τῆς πανδημίας μελλοντικῶς.

5. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἠσχολήθη καὶ μὲ ἕτερα ζητήματα τρεχούσης φύσεως.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας