Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 9ης / 22ης Μαΐου 2020

Tὴν Παρασκευήν, 9ην / 22αν Μαΐου τοῦ ἔτους 2020, συνῆλθεν εἰς δεκάτην τετάρτην (τακτικὴν) Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου καὶ τῇ συμμετοχῇ ἑτέρων ἐννέα Ἀρχιερέων ἐξ Ἑλλάδος, ἀλλὰ καὶ τοῦ Ἐξωτερικοῦ, μέσῳ τηλεδιασκέψεως καὶ συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

1. Ἐγένετο ἡ ἀποτίμησις τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας.

2. Συνεζητήθη ἐκκρεμοῦσα αἴτησις ὁμαδικῆς προσχωρήσεως Χριστιανικῆς κοινότητος εἰς μωαμεθανικὴν χώραν καὶ ἀπεφασίσθη ἡ ἀκρόασις τῶν ἡγετῶν αὐτῆς πρὸς διακρίβωσιν πλήρους ἀποδοχῆς τῆς γνησίας Ὀρθοδόξου Πίστεως, μόλις τοῦτο καταστῇ ἐφικτόν.

3. Ἀπεφασίσθη ἡ προσφυγὴ τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶς εἰς τὴν Δικαιοσύνην πρὸς ἀντιμετώπισιν τῶν συκοφαντιῶν κατ’ αὐτῆς τῶν διασπειρομένων εἰς τὸ διαδίκτυον.

4. Ἐξετέθη ἡ πορεία τῶν ἐν ἐξελίξει νομικῶν ¬– δικαστικῶν ὑποθέσεων τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν καὶ τὸ ζήτημα τῆς συμπεριλήψεως καὶ τῶν ὑπολοίπων Κληρικῶν ἡμῶν εἰς τὰ σχετικὰ Μητρῶα τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων, προκειμένου νὰ ἐγγράφωνται ἀπὸ τὰς ληξιαρχικὰς ὑπηρεσίας τὰ ὑπ’ αὐτῶν τελούμενα ἱερὰ Μυστήρια.

5. Ἐγένετο ἀνασκόπησις τῆς διαμορφωθείσης καταστάσεως εἰς τὰς κατὰ τόπους Ἐκκλ. Ἐπαρχίας ἕνεκα τῆς πανδημίας τοῦ Κορωνοϊοῦ. Κατὰ τὸ διαρρεῦσαν χρονικὸν διάστημα ἀπὸ τὴς ἐνάρξεως τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς ἡ Ἐκκλησία ἡμῶν, ἄν καὶ ἀντεμετώπισεν ποικιλοτρόπους δυσκολίας κατὰ τόπους, πάντως οὐδέποτε ἔπαυσε τὴν θείαν Λειτουργίαν καὶ τὴν μετάδοσιν τῶν θείων Μυστηρίων. Ὅπου ἐπικρατεῖ ἀκόμη (κυρίως εἰς τὰ κράτη τῆς Ἀφρικῆς καὶ τῆς Ἀμερικῆς) ἡ πλήρης ἀπαγόρευσις τῶν δημοσίων θρησκευτικῶν τελετῶν, οἱ Ἱερεῖς λειτουργοῦν κατ’ οἶκον, φροντίζοντες παραλλήλως τὴν μυστηριακὴν ἐξυπηρέτησιν τῶν πιστῶν. Ἐν Ἑλλάδι, μερικῶς ἐν Εὐρώπῃ καὶ ἐν Αὐστραλίᾳ ἔχει ἀρχίσει ἡ σταδιακὴ ἐπαναφορὰ εἰς τὴν κανονικότητα.

6. Συνεζητήθησαν οἱ διάφοροι ἐγειρόμενοι προβληματισμοὶ διὰ τοὺς ἐπικειμένους ἰατρικοὺς ἐμβολιασμοὺς καὶ ἀπεφασίσθη ἡ περαιτέρω διερεύνησις τοῦ θέματος.

7. Ἠσχολήθη μετὰ διοικητικῶν ζητημάτων Ἐπαρχιῶν τοῦ Ἐξωτερικοῦ.

8. Ἐγένετο ἐπιβεβαίωσις τοῦ χαρακτηρισμοῦ τῆς ἀπὸ 06-10-2018 (ν.ἡ.) γνωμοδοτήσεως τοῦ κ. Κ. Κυριαζοπούλου ἐναντίον ἡμῶν ὡς περιεχούσης αἱρετικωτάτας καινοφανεῖς ἰδέας, ὅπως ἀναφέρει ἡ ἀπὸ 09/22-03-2019 Ἀνακοίνωσις τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου, πρὸς τονισμὸν ὅτι πάντες οἱ ἔχοντες δημοσίως ἐκφράσει τὴν συμφωνίαν των μετ᾽ αὐτῆς, ἔχουν ἤδη ἐκπέσει ἐκ τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν διὰ τῆς ἑκουσίου ταύτης αὐτο-αποκοπῆς των ἐκ τῆς ἁγίας Ἑνότητός της.

9. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἐνημερώθη ἐπίσης διὰ τὰς πρὸς αὐτὴν ἀποσταλεῖσας ἐπιστολάς.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας