Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 28ης Μαρτίου / 11ης Ἀπριλίου 2020

Tὴν Παρασκευήν, 28ην Μαρτίου / 11ην Ἀπριλίου τοῦ ἔτους 2020, συνῆλθεν εἰς ἑνδεκάτην (ἔκτακτον) Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου καὶ τῇ συμμετοχῇ ἑτέρων ὀκτὼ Ἀρχιερέων ἐξ Ἑλλάδος, ἀλλὰ καὶ τοῦ Ἐξωτερικοῦ, μέσῳ τηλεδιασκέψεως καὶ συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

1. Ἠσχολήθη ἐκ νέου μετὰ τῆς ἐκκλησιαστικῆς καταστάσεως ἐξ ἀφορμῆς τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος φρονεῖ ὅτι τὰ αἰτήματα τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν πρὸς τὸ Ὑπουργεῖον Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων διὰ τὴν ἐξασφάλισιν τῆς δυνατότητος τῶν πιστῶν νὰ μεταβαίνουν εἰς τοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς δι᾽ ἀτομικὴν προσευχήν, ὡς καὶ τῆς ὑπὸ ὅρους παρουσίας πιστῶν εἰς τὰς Ἱερὰς Ἀκολουθίας καὶ Λειτουργίας, τηρουμένων τῶν ἀποστάσεων ἀσφαλείας καὶ λοιπῶν μέτρων ὑγιεινῆς, ὅπως εἰς ἄλλας Ὀρθοδόξους χώρας, εἶναι δίκαια καὶ λυπεῖται διὰ τὴν μὴ ἱκανοποίησιν αὐτῶν. Ἀπεφάσισε δὲ τὴν ἔκδοσιν Ἐγκυκλίου μὲ γενικὰς ὁδηγίας πρὸς τὸν Ἱερὸν Κλῆρον, βάσει τῆς διαμορφωθείσης καταστάσεως ἐκ τῆς ἐξαγγελίας ἔτι αὐστηροτέρων κυβερνητικῶν μέτρων. Ἡ ἐξειδίκευσις καὶ ἀνάλυσις τῶν ὁδηγιῶν θὰ γίνεται ὑπὸ τῶν ἐπιχωρίων Ἀρχιερέων.

2. Ἠσχολήθη μετὰ πρακτικῶν ζητημάτων καλυτέρας ὀργανώσεως εἰς τὸν τομέαν ἐπικοινωνίας καὶ προωθήσεως τῶν κειμένων καὶ ἀπόψεων Αὐτῆς.

3. Συνεζήτησε ζητήματα τῶν Ἐπαρχιῶν τοῦ Ἐξωτερικοῦ.

4. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἠσχολήθη καὶ μὲ ἕτερα ζητήματα τρεχούσης φύσεως.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας