Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 18ης / 31ης Μαρτίου 2020

Tὴν Τρίτην, 18ην / 31ην τοῦ μηνὸς Μαρτίου τοῦ ἔτους 2020, συνῆλθεν εἰς δεκάτην (τακτικὴν) Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου καὶ τῇ συμμετοχῇ ἑτέρων ἐννέα Ἀρχιερέων ἐξ Ἑλλάδος, ἀλλὰ καὶ τοῦ Ἐξωτερικοῦ, μέσῳ τηλεδιασκέψεως.

σχολήθη μετὰ τοῦ μόνου θέματος τῆς ἡμερησίας διατάξεως, ἤτοι τὴν ἐκτίμησιν τῆς τρεχούσης ἐκκλησιαστικῆς καταστάσεως ἐξ ἀφορμῆς τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ.

ρχικῶς ἐγένετο ἀναφορὰ περὶ τῆς καταστάσεως, ἡ ὁποία ἐπικρατεῖ εἰς τὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ καὶ εἰς ὅλας τὰς χώρας τοῦ ἐξωτερικοῦ εἰς τὰς ὁποίας ἔχει παρουσίαν ἡ Ἐκκλησία τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν. Εἰς τὰς πλεῖστας τῶν περιπτώσεων ἡ πανδημία ἐξελίσσεται καὶ τὰ μέτρα τὰ ὁποῖα λαμβάνονται, αὐστηροποιοῦνται σὺν τῷ χρόνῳ. Ὁ περιορισμὸς τῶν συναθροίσεων ἀποτελεῖ κοινὸν τόπον, ἐνῷ ἡ ἀπαγόρευσις τῆς κυκλοφορίας καὶ τῶν δημοσίων θρησκευτικῶν τελετῶν ἔχει ἐπιβληθῆ εἰς τὰς πλείονας τῶν χωρῶν. Οἱ κατὰ τόπους Ἀρχιερεῖς ἀνεφέρθησαν εἰς τοὺς τρόπους, τοὺς ὁποίους μετέρχονται οἱ Κληρικοὶ τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν, προκειμένου ἡ ἐκκλησιαστικὴ ζωὴ καὶ ἡ τέλεσις τῶν ἱερῶν Μυστηρίων νὰ μὴ διακοπῇ, παρὰ τὰς δυσκολίας.

λήφθησαν ἀποφάσεις ὥστε νὰ δοθοῦν ἐπὶ πλέον ὁδηγίαι εἰς τοὺς Εὐλαβεστάτους Κληρικοὺς, ἀντλοῦντες παραδείγματα ἀπὸ τὴν Παράδοσιν τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὴν πρακτικὴν Αὐτῆς εἰς δυσχερεῖς περιστάσεις τοῦ παρελθόντος, ὡς καὶ παραμυθίας καὶ στηρίξεως πνευματικῆς διὰ τὸ Ποίμνιον ἡμῶν.

Ἱερὰ Σύνοδος ἀπεφάσισεν εἰσέτι τὴν σύστασιν πρὸς ἅπαντα τὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, Κληρικοὺς καὶ λαϊκούς, ὅπως κατὰ τὴν περίστασιν ταύτην τῆς δοκιμασίας, ἡ ὁποία συμπίπτει μετὰ τῆς κατανυκτικῆς περιόδου τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἀπέχουν ἀπὸ τὰς πολλὰς δημοσιεύσεις εἰς τὰ μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως, διότι «ἐκ τῆς πολυλογίας οὐκ ἐκφεύξει ἁμαρτίαν» (Παροιμ. Ι´, 19), ὅταν μάλιστα προβαίνουν εἰς ἀξιολογήσεις καὶ κριτικὰς ἀκόμη καὶ περὶ τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀντιμετωπίσεως ἄνευ γνώσεως καὶ ἐπιγνώσεως τοῦ τὶ ἀκριβῶς συμβαίνει, καὶ ἀξιοποιήσουν τὸν χρόνον αὐτῶν μᾶλλον εἰς ἔντονον προσευχήν, ἥτις ἐν συνδυασμῷ μετὰ τῆς νηστείας ἀποβήσεται εἰς ὄφελος οὐ μόνον προσωπικὸν ἀλλὰ καὶ γενικώτερον.

κόμη, ἀπεφασίσθη ἡ ἀποστολὴ ἐπιστολῶν πρὸς τὰς Ἀδελφὰς ἡμῶν Ἐκκλησίας Ρουμανίας, Ρωσικῆς Διασπορᾶς καὶ Βουλγαρίας συμπαρακλήσεως ἐπὶ τῇ κοινῇ δοκιμασίᾳ τῆς πανδημίας.

λήφθησαν ἀποφάσεις περαιτέρῳ ἐνεργειῶν διὰ τὸ προσεχὲς μέλλον καὶ ὡρίσθη νέα Συνεδρίασις πρὸ τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος.


Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας