Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 15ης / 28ης Νοεμβρίου 2019

Τὴν Πέμπτην, 15ην / 28ην τοῦ μηνὸς Νοεμβρίου τοῦ ἔτους 2019, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς τετάρτην τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου καὶ συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

1. Ἐνημερώθη ὑπὸ τῶν εἰς τὸ ἐξωτερικὸν προσφάτως μεταβάντων Ἀρχιερέων καὶ εἰδικώτερον:

α) Ὁ Σεβασμ. Δημητριάδος ἐνημέρωσε τὸν Ἱερὸν Συνοδικὸν σῶμα περὶ τῆς εἰς Ἰνδονησίαν καὶ Αὐστραλίαν ἐπισκέψεως αὐτοῦ.

ν Ἰνδονησίᾳ, ὁ Σεβ/τος μεταβὰς εἰς τὴν πόλιν Σόλο τῆς νήσου Ἰάβας καὶ ἐνεργῶν συμφώνως πρὸς τὰς ὁδηγίας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἀπεδέξατο εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τῶν ΓΟΧ πλειάδα Κληρικῶν μετὰ τοῦ ποιμνίου των, προερχομένων ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἐκ τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς (Πατριαρχεῖον Μόσχας), καθὼς καὶ ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Παραλλήλως ἐτέλεσε καὶ νέας προχειρίσεις καὶ χειροτονίας Ἀναγνωστῶν, Ὑποδιακόνων, Διακόνων καὶ Πρεσβυτέρων. Παρέδωσε καθιερωμένα Ἀντιμήνσια εἰς τοὺς νεοπροσληφθέντας καὶ νεοχειροτονηθέντας Ἱερεῖς, καθὼς καὶ ἱκανὴν ποσότητα Ἁγίου Μύρου, διὰ τὰς ἀνάγκας τῶν Ἐνοριῶν. Κατόπιν τούτου, ἡ Ἐκκλησία ἡμῶν ἐν διαθέτει ἐν Ἰνδονησίᾳ 12 Ἱερεῖς καὶ 3 Διακόνους, περὶ τοὺς 50 Ὑποδιακόνους καὶ Ἀναγνώστας, ὡς καὶ μερικὰς χιλιάδας πιστῶν.

ν Αὐστραλίᾳ, ὁ Σεβ/τος ἐπεσκέφθη τὰς Ἐνορίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. ἐν Μελβούρνῃ, Ἀδελαΐδι καὶ Σύδνεϋ, ὅπου καὶ συνελειτούργησε μετὰ τοῦ ἐξ Ἑλλάδος ἐπίσης ἀφιχθέντος Θεοφιλ. Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου ὡς καὶ τοῦ Θεοφιλ. Βρισβάνης κ. Χριστοφόρου (τῆς ὑπὸ τὸν Μητροπολίτην κ. ᾽Ἀγαθάγγελον Ρωσικῆς Συνόδου) κατὰ τὴν ἑορτὴν τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων.

β) Ὁ Σεβασμ. Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας ἀνεφέρθη εἰς τὴν μετάβασιν αὐτοῦ τε καὶ τοῦ Σεβασμ. Δημητριάδος εἰς τὸ Τορόντο τοῦ Καναδᾶ, ἔνθα συμμετεῖχον εἰς τὰς ἑορτίους ἐκδηλώσεις διὰ τὰ 50 ἔτης τῆς ἐκεῖ Ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, ἐπὶ τῇ ἑορτῇ καὶ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Τορόντο κ. Μωϋσέως καὶ τῇ συμμετοχῇ τοῦ Θεοφιλ. Πελαγονίας κ. Μαξίμου.

2. Συνεζητήθησαν ζητήματα τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Λούνης ἐν Ἰταλίᾳ καὶ ἐλήφθησαν κατάλληλοι ἀποφάσεις.

3. Ἀνεγνώσθη ἡ ἀποσταλεῖσα παραίτησις τοῦ Θεοφιλ. Μεθώνης (εὑρισκομένου ἐν Μελβούρνῃ κατὰ τὴν διάρκειαν ποιμαντικῆς ἐπισκέψεως) ἀπὸ τὴν Τοποτηρητείαν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σύδνεϋ Αὐστραλίας καὶ Ὠκεανίας. Ἡ παραίτησις ἐγένετο κατ᾽ ἀρχὴν δεκτή, ἀλλὰ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀναμένει τὴν ἐπιστροφὴν τοῦ Θεοφιλεστάτου ἐξ Αὐστραλίας, ὥστε νὰ λάβῃ ἀποφάσεις τῇ συμμετοχῇ αὐτοῦ.

4. Συνεζητήθη ἡ διαδικασία διοργανώσεως ἀπὸ Σωματεῖα καὶ φορεῖς Ὁμιλιῶν καὶ Ἐκδηλώσεων, εἰς τὰς ὁποίας προσκαλεῖται ποίμνιον τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν καὶ ἐπεβεβαιώθη ὅτι εἶναι ἀναγκαία ἡ ἄδεια τοῦ ἐπιχωρίου Έπισκόπου πρὶν νὰ ἐκκινήσῃ ἡ διαδικασία τοιαύτης φύσεως δραστηριοτήτων.

5. Ἐξητάσθησαν αἰτήσεις ὁμαδικῆς προσχωρήσεως κληρικῶν καὶ λαϊκῶν ἐξ ἄλλων μωαμεθανικῶν κρατῶν. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος θέλει ἐξετάσει προσεκτικῶς τὰς περιπτώσεις ταῦτας, ἀφοῦ δεχθῇ εἰς ἀκρόασιν ἐκπροσώπους αὐτῶν, ὅπως εἶχε πράξει καὶ εἰς τὴν περίπτωσιν τῶν Ἰνδονησίων Κληρικῶν.

6. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἠσχολήθη καὶ μὲ ἕτερα ζητήματα τρεχούσης φύσεως.


Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας