Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 9ης / 22ας Ὀκτωβρίου 2019

Τὴν Τρίτην, 9ην /22αν τοῦ μηνὸς Ὀκτωβριου τοῦ ἔτους 2019, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς τρίτην τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου καὶ συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

1. Ἐνημερώθη ὑπὸ τῶν εἰς τὸ ἐξωτερικὸν μεταβάντων Ἀρχιερέων περὶ τῶν πεπραγμένων αὐτῶν, ἤτοι ὑπὸ τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς περὶ τῆς προσφάτου Ποιμαντικῆς ἐπισκέψεώς του εἰς Σουηδίαν, ὡς καὶ ὑπὸ τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος περὶ τῆς συμμετοχῆς Συνοδικῶν Ἀρχιερέων εἰς τὰ Ἐγκαίνια τοῦ νεοδμήτου μεγαλοπρεποῦς Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σλατιοάρας ἐν Ρουμανίᾳ.

2. Συνεζητήθησαν αἰτήματα τοῦ Σεβασμ. Ἐπισκόπου Λούνης περὶ ἀναβιβασμοῦ τῆς Ἐπισκοπῆς Λούνης εἰς Μητρόπολιν καὶ περὶ ἄλλων τινῶν θεμάτων. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος προέκρινεν ὅτι δὲν εἶναι ἐπὶ τοῦ παρόντος κατάλληλαι αἱ συνθῆκαι διὰ μίαν τοιαύτην ἐνέργειαν.

3. Συνεζητήθησαν ζητήματα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερβίας ἐπὶ τῇ βάσει σχετικῶν ἀναφορῶν τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου αὐτῆς καὶ ἐλήφθησαν αἱ κατάλληλοι ἀποφάσεις.

4. Ἀπεφασίσθη ἡ ὀργάνωσις Συνάξεως τοῦ ἱεροῦ Κλήρου εἰς Ρόδον τὸ Ἀμάραντον Πειραιῶς, τὴν Πέμπτην, 13/26 Δεκεμβρίου, πρὸς ἐνημέρωσιν ἐπὶ τρεχόντων ζητημάτων, μὲ Ὁμιλητὴν τὸν Σεβασμ. Μητροπολίτην Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας.

5. Ἠσχολήθη μετὰ ζητημάτων Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς, ἐν ἀναμονῇ θετικῶν ἐξελίξεων.

6. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἠσχολήθη καὶ μὲ ἕτερα ζητήματα τρεχούσης φύσεως.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας