Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἱ. Μητροπόλεως Ἀχαΐας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
περὶ τοῦ Ἱερομονάχου π. Γρηγορίου Ζιώγου

Ἱερὰ Μητρόπολις Ἀχαΐας καὶ πάσης Πελοποννήσου τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος ἀνακοινώνει ὅτι ὁ Ἱερομόναχος π. Γρηγόριος Ζιῶγος δὲν συμπεριλαμβάνεται εἰς τοὺς Κληρικοὺς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, εἴτε τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν ἐν γένει.

π. Γρηγόριος σιωπηρῶς (δίχως ἔγγραφον δήλωσιν) ἔχει ἀπὸ μακροῦ ἀποστασιοποιηθῆ ἀπὸ τὴν ἐνεργὸν Ἐφημεριακὴν δρᾶσιν καὶ ἀπεφάσισεν αὐτοβούλως ὅπως ἀσχολῆται συστηματικῶς μὲ ἀναμετάδοσιν καὶ σχολιασμὸν εἰδήσεων μέσῳ τοῦ διαδικτύο, προξενῶν σύγχυσιν μὲ τὴν τοιαύτην τακτικήν του καὶ τὴν ἐνίοτε ἀνοικτὴν καταφοράν του ἐναντίον προσώπων ἀλλὰ καὶ συνόλου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν.

Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ ἐνασχόλησίς του αὕτη ἀποτελεῖ ἀνεπίτρεπτον κοσμικὴν δραστηριότητα ὡς καὶ ἀντι-εκκκλησιαστικὴν τοιαύτην καὶ τοῦτο ἔχει διαμηνυθῆ εἰς αὐτὸν εἰς παλαιοτέραν Συνοδικὴν Συνεδρίαν ἔνθα ἐγένετο δεκτὸς εἰς ἀκρόασιν καὶ ὑπεσχέθη νὰ παύσῃ ἀπὸ τοῦ φθοροποιοῦ ἔργου του, μὴ τηρήσας τὸ ὑποσχεθέν, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος ἡμῶν κ. Καλλίνικος προέκρινε τὴν ἐπὶ τοῦ παρόντος μὴ παραπομπὴν αὐτοῦ εἰς τὰ Ἐκκλησιαστικὰ Δικαστήρια, προκειμένου νὰ δώσῃ εἰς αὐτὸν καὶ αὖθις χρόνον μετανοίας καὶ ἀναθεωρήσεως τῆς στάσεώς του, πρᾶγμα τὸ ὁποῖον ἀποτελεῖ καὶ τὴν εὐχὴν τοῦ Πληρώματος τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μητροπόλεως, ἕως ὅτου δὲ συμβῇ τοῦτο προτρέπεται Κλῆρος καὶ Λαὸς ὅπως οὐδεμίαν πνευματικὴν σχέσιν ἔχουν μετ’ αύτοῦ καὶ οὐδεμίαν προσοχὴν δίδουν εἰς τὰ ὑπ’ αὐτοῦ γραφόμενα καὶ διαδιδόμενα.

9/22-10-2019
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως