Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 18ης Σεπτεμβρίου / 1ης Ὀκτωβρίου 2019

Τὴν Τρίτην, 18ην Σεπτεμβρίου / 1ην Ὀκτωβρίου τοῦ ἔτους 2019, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς δευτέραν (ἔκτακτον) Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου.

Ἱερὰ Σύνοδος συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τοῦ θέματος τῆς αἰτήσεως προσχωρήσεως τοῦ ἐκ Λιβάνου προερχομένου Διακόνου π. Γεωργίου Σάλα Μπουχάους τοῦ Ἠλιοῦ, ὅστις παρευρέθη καὶ ἀπήντησεν εἰς τὰς ἐρωτήσεις τῶν Ἀρχιερέων. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀπεδέχθη τὸ αἴτημα τοῦ αἰτοῦντος καὶ ἐρρύθμισε τὸν τρόπον ἀποδοχῆς αὐτοῦ καὶ τῆς οἰκογενείας του, ὡς προερχομένων ἔκ τινος ἀντικανονικῆς ὁμάδος τῶν λεγομένων Ματθαιϊκῶν. Ὁ π. Γεώργιος εἶναι ἔγγαμος καὶ πατὴρ τεσσάρων τέκνων.


Ἱερὰ Σύνοδος ἠσχολήθη καὶ μὲ ἕτερα ζητήματα τρεχούσης φύσεως.

 

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας