Ἀνακοινώσεις

Σημαντικὴ Ἔκδοση Βιβλίου γιὰ τὸν Μακαριστὸ Μαγνησίας Χρυσόστομο Νασλίμη

κτυπώθηκε καὶ κυκλοφόρησε ὁ Α’ Τόμος τοῦ Βιβλίου τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Γαρδικίου κ. Κλήμεντος μὲ τίτλο: Ἐπίσκοπος Μαγνησίας Χρυσόστομος Νασλίμης (1910-1973) - Ἀκατάβλητος Ἀγωνιστὴς Πίστεως καὶ Ὑπομονῆς. Εἶναι 500 σελίδων, σχήματος 15 x 23 ἑκ.. Πρόκειται γιὰ ἰδιαίτερα προσεγμένο ἔργο, ποὺ κοσμεῖται μὲ πολλὲς ἱστορικὲς φωτογραφίες.

Exofyllo


ποτελεῖ καρπὸ πολυετοῦς ἐρεύνης τοῦ Θεοφ/του συγγραφέως σὲ πηγὲς καὶ ἔργα, πολλὰ ἐκ τῶν ὁποίων εἶναι ἄγνωστα ἤ σπάνια, ὥστε νὰ ἀναδεικνύεται μὲ τρόπο εὔληπτο καὶ προσιτὸ ἡ μορφὴ ἑνὸς χαρισματικοῦ Κληρικοῦ στὸν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου, ὁ ὁποῖος σφράγισε μὲ τὴν ζωή, πορεία καὶ δράση του τὴν ἱστορία της.


ἐκτενὴς καὶ γλαφυρὴ ἐξιστόρηση τῆς ὀγκώδους βιογραφίας τοῦ Χρυσοστόμου Νασλίμη, ὅπως καὶ ἡ παρουσίαση καὶ ἐπιλεκτικὴ ἀνάπτυξη τοῦ σπουδαίου καὶ πολυμεροῦς συγγραφικοῦ ἔργου του, ἔχουν μεγάλη σημασία γιὰ ὅλους ὅσοι ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν πρόσφατη ἱστορία καὶ πορεία μας στὸν χῶρο μας, ὅπως καὶ εὐρύτερα.


Τὰ πολλὰ καὶ ποικίλα μηνύματα ποὺ ἐκπορεύονται, ἱστορικά, πνευματικά, ὁμολογιακὰ κλπ., καθιστοῦν τὸ ἔργο πολύτιμο βοήθημα ἐντρυφήσεως σὲ ἕνα εὐρὺ φάσμα θεμάτων καὶ ζητημάτων ἰδιαιτέρου ἐνδιαφέροντος.


Προτάσσεται Πρόλογος ἀπὸ τὸν Καθηγητὴ Πανεπιστημίου κ. Ἰωάννη Πολέμη, ὁ δὲ Θεοφ/τος συγγραφέας στὴν κάπως ἐκτενῆ Εἰσαγωγή του στὸ ἔργο ἐξηγεῖ πῶς προέκυψε ἡ ἐνασχόλησή του μὲ τὸν βιογραφούμενό του Χρυσόστομο Νασλίμη, τὸν τρόπο συλλογῆς τοῦ πηγαίου ὑλικοῦ καὶ τῆς χρησιμοποιήσεώς του, τοὺς στόχους τῆς συγγραφῆς, μὲ προτροπὲς γιὰ τὸν τρόπο οἰκοδομητικῆς ἀναγνώσεως τοῦ βιβλίου. Στὶς Εὐχαριστίες ἐκφράζει τὴν εὐγνωμοσύνη του σὲ ὅσους συνέβαλαν μὲ ὁποιοδήποτε τρόπο γιὰ τὸν ἀπαρτισμὸ τοῦ ἔργου.


Τόμος αὐτὸς περιλαμβάνει 14 Κεφάλαια, τὰ ὁποῖα ὑποδιαιροῦνται σὲ ἀρκετὰ ὑποκεφάλαια. Στὸ κείμενο παρατίθενται ἐπεξηγηματικὲς ὑποσημειώσεις καὶ γενικὰ ὑπάρχει καλὴ τεκμηρίωση τῶν παρουσιαζομένων στοιχείων.


Στὸ ἔργο αὐτὸ μὲ περιεκτικότητα, ὅπως καὶ πρωτοτυπία καὶ διακριτικότητα, θίγονται καὶ ἀναπτύσσονται καὶ τὰ εὐαίσθητα καὶ πολυσυζητημένα θέματα τόσο τῆς Ἡμερολογιακῆς Καινοτομίας, ὅσο καὶ τῶν προβλημάτων ἐντὸς τοῦ Πατρίου, μὲ κυριότερο αὐτὸ τῆς Ματθαιϊκῆς ἐκτροπῆς (1937, 1948).


Μέσῳ πρωτοτύπων πηγῶν καὶ κυρίως ἐπιστολογραφίας, ἐκτυλίσσεται ἐνώπιον τοῦ ἀναγνώστου ὄχι μόνον ἡ ἐξαιρετικὰ ἐνδιαφέρουσα προσωπικότητα τοῦ Χρυσοστόμου Νασλίμη, ἀλλὰ καὶ ἡ ἡρωϊκὴ ἱστορικὴ πορεία τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος, ποὺ ὡς γνωστὸν ἀντιμετώπισαν διωγμούς, κατατρεγμούς, ἐμπόδια καὶ διακρίσεις εἰς βάρος τους.


Στὸ τέλος τοῦ Τόμου παρατίθενται κατατοπιστικοὶ Κατάλογοι σχετικὰ μὲ τὶς Πηγὲς καὶ τὰ Βοηθήματα ποὺ χρησιμοποιήθηκαν στὴν σύνταξη τοῦ ἔργου, ὅπως καὶ τῶν κυρίων Ὀνομάτων καὶ Θεμάτων ποὺ ἀπαντῶνται ἐντὸς τοῦ ἐκτενοῦς συγγράμματος, γιὰ τὴν εὐχερῆ ἀνεύρεσή τους ἀνὰ πᾶσα στιγμὴ ἀπὸ τὸν ἀναγνώστη.


μορφὴ τοῦ Χρυσοστόμου Νασλίμη ἀναδεικνύεται ὡς ὄντως Ἀγωνιστική, σὲ καιροὺς κρίσιμους ἀπὸ κάθε ἄποψη, στολισμένη μὲ ὑπομονὴ καὶ ἄλλα χαρίσματα στὴν ἐκπλήρωση θείου καὶ ὑψηλοῦ σκοποῦ. Ἡ σημασία προβολῆς μιᾶς τέτοιας σπάνιας καὶ ἐντυπωσιακῆς προσωπικότητος εἶναι ἀναγκαία στοὺς καιρούς μας, γιὰ ἔπνευση καὶ ἐνίσχυση. Ἡ συνειδητοποίηση τῆς βαριᾶς κληρονομιᾶς καὶ τοῦ χρέους μας εἶναι ἐπιτακτικὴ καὶ μᾶς καθιστᾶ ὑπευθύνους καὶ γρηγοροῦντας.


Β’ Τόμος, ὁ ὁποῖος πρόκειται νὰ ἀκολουθήσει ἐλπίζουμε σὺν Θεῷ σχετικὰ σύντομα, θὰ ὁλοκληρώσει ἕνα ἔργο ποὺ ἀποτελεῖ σημαντικὴ κατάθεση ψυχῆς στὴν ἱστορία καὶ στὴν συνείδηση κάθε πονοῦντος τὴν Ἐκκλησία καὶ ἐπιθυμοῦντος τὰ ἀγαθά


ἐνασχόληση καὶ ἐπεξήγηση θεμάτων σημαντικῶν στὸ ἔργο τοῦτο, τὰ ὁποῖα ἀποτέλεσαν ἀντικείμενο συζητήσεων, ὅπως καὶ διαφωνιῶν, θέτει αὐτὰ σὲ μία τέτοια βάση καὶ δυναμική, καὶ διανοίγει τέτοιες προοπτικές, ὥστε νὰ μὴν δύναται νὰ ἀγνοηθεῖ ἡ σημαντικὴ αὐτὴ συνεισφορὰ στὴν Μαρτυρία τῆς Ἀληθείας.

εὐχή μας εἶναι τὸ ἔργο αὐτὸ νὰ προσεχθεῖ καὶ ἐκτιμηθεῖ δεόντως, ὅπως ἐπίσης καὶ νὰ ὁλοκληρωθεῖ αἰσίως, καὶ νὰ συντελέσει ὑπὲρ τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, τῆς οἰκοδομῆς τῆς Ἐκκλησίας, τῆς ἀποκαταστάσεως τῆς Ἀληθείας, ἀλλὰ καὶ τῆς ψυχικῆς ἀνατάσεως, καθὼς καὶ τοῦ ὑγιοῦς προβληματισμοῦ τῶν σεβαστῶν ἀναγνωστῶν του.
Πρόκειται γιὰ ἔκδοση τοῦ «Γενικοῦ Ταμείου» τῆς Ἐκκλησίας μας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ἡ ὁποία διατίθεται κεντρικὰ ἀπὸ τὰ Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου: Κάνιγγος 32 (γ’ ὄροφος), 106 82 Ἀθήνα, τηλ. 2103828280, φάξ: 2103847365, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.