Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 03/16-07-2019

Τὴν Τρίτην, 03/16-07-2019, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς δεκάτην τετάρτην τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, ἡ ὁποία συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

1. Ἐγένετο ὁ ἀπολογισμὸς ἔργου τῶν Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν καὶ ἀπεφασίσθη ἡ σύνθεσις αὐτῶν νὰ παραμείνῃ ὡς ἔχει.
2. Διετηρήθη ἡ αὐτὴ σύνθεσις τῶν Συνοδικῶν Δικαστηρίων.
3. Ἀνενεώθησαν αἱ Τοποτηρητεῖαι τῶν χηρευουσῶν Ἐπαρχιῶν.
4. Ἐγένετο ἡ γενικῶς θετικὴ ἀποτίμησις τοῦ Συνοδικοῦ Ἑσπερινοῦ Ἀποστόλου Παύλου.
5. Ἐνημερώθη τὸ Συνοδικὸν Σῶμα περὶ τῆς συμμετοχῆς ἐκπροσώπων τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου εἰς τὴν Ἑορτὴν τοῦ Ἁγίου Ἱεράρχου Γλυκερίου ἐν Ρουμανίᾳ.
6. Ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν Κληρικόν τινα πρὸς παροχὴν ἐξηγήσεων ἐκ μέρους αὐτοῦ περί τινων ζητημάτων. Αἱ ἐξηγήσεις ἐκρίθησαν ἐπαρκεῖς.
7. Ὁ Σεβ. Δημητριάδος ἐνημέρωσε τὴν Ἱερὰν Σύνοδον περὶ τῶν πεπραγμένων αὐτοῦ ἐν Ἀμερικῇ.
8. Συνεζητήθησαν ἐξελίξεις εἰς τὴν ἐξωτερικὴν Ἱεραποστολήν.
9. Συνεζητήθησαν καὶ ἕτερα θέματα τρεχούσης φύσεως.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας