Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 05/18-06-2019

Τὴν Τρίτην, 05/18-06-2019, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς δεκάτην τρίτην τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, ἡ ὁποία συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

1. Ἠσχολήθη μετὰ τῆς ἀποτιμήσεως τῆς Πανελληνίου Συνάξεως Κληρικῶν. Ἀπεφάσισεν ὅπως τοιαύτη Σύναξις διοργανοῦται τακτικῶς, τοὐλάχιστον ἀνὰ διετίαν, κατὰ τὴν μεταπασχαλινὴν περίοδον.
2. Ὁ Σεβασμ. Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς ἐποιήσατο ἀναφορὰν περὶ τῆς ἐπισκέψεως αὐτοῦ εἰς Σουηδίαν.
3. Ὁ Θεοφιλ. Γαρδικίου ἐνημέρωσε τὴν Ἱεραρχίαν διὰ τὴν πρόσφατον ἐπίσκεψιν αὐτοῦ εἰς Πολωνίαν.
4. Συνεζήτησε καὶ ἀπετίμησε θετικῶς τὴν πρόσφατον ἔκκλησιν τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου κ. Ἀγαθαγγέλου πρὸς ἅπαντας τοὺς κεχωρισμένους Ἀρχιερεῖς, Κληρικοὺς καὶ λαϊκούς, τοὺς προερχομένους ἀπὸ τὴν Ρωσικὴν Διασπορὰν (ΡΟΕΔ), περὶ τῆς μεταξὺ αὐτῶν προσεγγίσεως.
5. Ἐλήφθησαν ἀποφάσεις διὰ τὴν πραγματοποίησιν τῆς ὁμαδικῆς προσχωρήσεως Ὀρθοδόξων Χριστιανικῶν Ἐνοριῶν μωαμεθανικῆς τινος χώρας ὑπὸ τὴν σκέπην τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν. Ἀναλυτικωτέρα ἀναφορὰ θὰ γίνῃ μετὰ τὴν ὁλοκλήρωσιν τῆς διαδικασίας.
6. Συνεζητήθησαν θέματα διοικητικὰ ἐν σχέσει πρὸς τὴν Ἱερὰν Ἐπαρχιακὴν Σύνοδον Ἀμερικῆς τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν, ἐν ὄψει τῆς ἐπισκέψεως εἰς Η.Π.Α. τοῦ Σεβασμ. Δημητριάδος.
7. Ὡρίσθησαν αἱ ἡμερομηνίαι διὰ τὰς Συνοδικὰς Ἐκδηλώσεις ἑκατοστῆς Ἐπετείου τῆς Ποντιακῆς Γενοκτονίας τοῦ προσεχοῦς Ὀκτωβρίου. Περὶ αὐτῶν θὰ γίνουν σχετικαὶ ἀναλυτικαὶ ἐνημερώσεις.
8. Ἀπεφασίσθη ἡ σύνταξις Ὑπομνήματος διαμαρτυρίας πρὸς τοὺς κυβερνῶντας διὰ τὴν ἀναθεώρησιν τοῦ Ποινικοῦ Κώδικος ὡς πρὸς τὰ ἄρθρα διὰ τὴν ἀποποινικοποίησιν τῆς βλασφημίας καὶ τῆς περιϋβρίσεως τῶν νεκρῶν.
9. Συνεζητήθη ἡ ἔκδοσις συγγράμματος τοῦ Θεοφ. Γαρδικίου περὶ τοῦ Μακαριστοῦ Ἐπισκόπου Μαγνησίας κυροῦ Χρυσοστόμου Νασλίμη (+1973) καὶ ἐξεδηλώθη ἡ προθυμία τῶν Συνοδικῶν Μελῶν διὰ τὴν διάδοσιν αὐτοῦ.
10. Συνεζητήθησαν καὶ ἕτερα θέματα τρεχούσης φύσεως.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας