Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 07/20-05-2019

Τὴν Δευτέραν, 07/20-05-2019, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς δεκάτην Τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, ἡ ὁποία συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

1. Ἠσχολήθη μετὰ τῆς ρυθμίσως τῶν τελικῶν ὀργανωτικῶν λεπτομερειῶν τῆς ἐπικειμένης Πανελληνίου Συνάξεως Κληρικῶν.
2. Ἐγένετο ἐνημέρωσις περὶ τῶν ἐξελίξεων εἰς νομικὰς ὑποθέσεις τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν.
3. Ἀπεφάσισεν ὅπως ἡ χειροτονία τοῦ Ἐπισκόπου Bρισβάνης τελεσθῇ ἐν Αὐστραλίᾳ κατὰ τὴν προσεχῆ ἑορτὴν τῆς ἁγίας Πεντηκοστῆς.
4. Ἐγένετο κατ᾿ ἀρχὴν δεκτὴ ἡ αἴτησις ὁμαδικῆς προσχωρήσεως Ὀρθοδόξων Χριστιανικῶν Ἐνοριῶν μωαμεθανικῆς τινος χώρας, μὲ πρόσθετόν τινα διενέργειαν ἐρεύνης πρὸς καλυτέραν διασάφησιν ζητημάτων τινῶν. Ἀναλυτικωτέρα ἐνημέρωσις θὰ δημοσιοποιηθῇ μελλοντικῶς.
5. Ὁ Σεβασμ. Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς ἐποιήσατο ἀναφορὰν περὶ τῆς ἐπισκέψεως αὐτοῦ εἰς Γεωργίαν.
6. Ὁ Θεοφιλ. Μεθώνης ἐνημέρωσε τὴν Ἱεραρχίαν διὰ τὴν πρόσφατον ἐπίσκεψιν αὐτοῦ εἰς Ἀγγλίαν.
7. Ἐπὶ τῇ θλιβερᾷ Ἐθνικῇ Ἐπετείῳ 100 ἐτῶν ἀπὸ τῆς Γενοκτονίας τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ, πέραν τῶν τοπικῶν Ἐκδηλώσεων εἰς Μητροπολιτικὸν ἐπίπεδον, ἀπεφασίσθη ὅπως κατὰ τὴν νέαν Συνοδικὴν Περίοδον τοῦ ἐρχομένου Φθινοπώρου ὀργανωθῇ Συνοδικὸν Συλλείτουργον μετὰ Ἐπιμνημοσύνου δεήσεως, ὡς καὶ εἰδικὴ Συνοδικὴ Ἐκδήλωσις εἰς συνεργασίαν μετὰ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας.
8. Συνεζητήθησαν καὶ ἕτερα θέματα τρεχούσης φύσεως.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας