Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας 18-04/01-05-2019

Τὴν Τετάρτην τῆς Διακαινησίμου, 18-04/01-05-2019, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς ἐνάτην Τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου.

1. Μετὰ τὴν τέλεσιν τῆς Θείας Λειτουργίας ὑπὸ τοῦ νεωτέρου κατὰ τὰ πρεσβεῖα Ἀρχιερέως, Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Γαρδικίου κ. Κλήμεντος, καὶ τὴν ἐπακολουθήσασα συζήτησιν, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος προέβη εἰς τὴν διαδικασίαν ἐκλογῆς δύο νέων Ἐπισκόπων (βλ. ἰδιαιτ. ἀνακοιν. ΕΔΩ καὶ ΕΔΩ).

Ἐν συνεχείᾳ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

2. Ἐγένετο ἡ ἀποτίμησις τῆς τελετῆς Καθαγιασμοῦ τοῦ Ἁγίου Μύρου.

3. Ὁ Θεοφιλ. Μεθώνης ἐνημέρωσε τὴν Ἱεραρχίαν διὰ τὴν πρόσφατον ἐπίσκεψιν αὐτοῦ εἰς Ἀμερικήν, Ἀγγλίαν καὶ Σαρδηνίαν. 

4. Συνεζητήθησαν ἐκκλήσεις Ὀρθοδόξων Ἐνοριῶν ἀπὸ μωαμεθανικὰς χώρας καὶ ἐλήφθησαν αἱ δέουσαι ἀποφάσεις.

5. Ὡρίσθη ἡ σύνθεσις τῆς Συνοδικῆς Ἀντιπροσωπίας καὶ ἡ ἐπίσκεψις αὐτῆς εἰς Βουλγαρίαν.

6. Ἠσχολήθη μετὰ τῆς προετοιμασίας τῆς ἐπικειμένης Πανελληνίου Συνάξεως Κληρικῶν.

7. Συνεζητήθη ἐπιστολὴ τοῦ Σεβασμ. Λούνης κ. Σιλουανοῦ.

8. Ἀπεφασίσθη ἡ ἐκ νέου ἐπιδίωξις συναντήσεως μετὰ Κυβερνητικῶν παραγόντων διὰ τὴν δυνατότητα ἐναλλακτικῆς ἐξυπηρετήσεως τῶν πολιτῶν οἱ ὁποῖοι ἀνησυχοῦν ἐκ τοῦ «ἠλεκτρονικοῦ φακελώματος» οἱασδήποτε μορφῆς.

9. Συνεζητήθησαν ὀργανωτικὰ καὶ ἕτερα θέματα τρεχούσης φύσεως.


Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας