Ἀνακοινώσεις

Ἐκλογὴ Ἐπισκόπου Βρισβάνης

Τὴν Τετάρτην τῆς Διακαινησίμου, 18-04/01-05-2019, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς ἐνάτην τακτικὴν Συνεδρίαν τῆς τρεχούσης Συνοδικῆς Περιόδου ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου. Κατ’ αυτὴν ἐγἐνετο ἡ Ἐκλογὴ Βοηθοῦ Ἐπισκόπου ὑπὸ τὸν τίτλον τοῦ Βρισβάνης, διὰ τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Αὐστραλίας.

διαδικασία τῆς ἐκλογῆς ἐπραγματοποιήθη εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» Πειραιῶς, ἔπειτα ἀπὸ Ἀρχιερατικὴν Θείαν Λειτουργίαν, ἡ ὁποία ἐτελέσθη ὑπὸ τοῦ νεωτέρου κατὰ τὰ πρεσβεῖα Ἀρχιερέως, Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Γαρδικίου κ. Κλήμεντος. Ἀφοῦ δὲ ἐκλείσθηκαν αἱ θῦραι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ἀνεγνώσθη ὁ Κανονισμὸς Ἐκλογῆς Ἀρχιερέων καὶ ἀκολούθησε διαλογικὴ συζήτησις, μετὰ τὸ πέρας τῆς ὁποίας ἐγένετο ἡ ἐκλογὴ τοῦ νέου Ἐπισκόπου.

Κατὰ τὴν ψηφοφορίαν, ἐπὶ 13 ψηφισάντων Ἀρχιερέων, εὑρέθησαν ἔγκυρα καὶ τὰ 13 ψηφοδέλτια καὶ ἀπὸ τὴν καταμέτρησιν τῶν ψήφων, ἔλαβον:

1. Ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Χριστόφορος Νέσιτς ψήφους 8.

2. Αἱ ὑπόλοιποι 5 ψῆφοι διενεμείθησαν εἰς ἑτέρους τρεῖς Ἱερομονάχους ἐν Αὐστραλίᾳ.

ς ἐκ τούτου, Ἐπίσκοπος Βρισβάνης ἐξελέγη ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Χριστόφορος Νέσιτς. Ὁ τόπος καὶ ὁ χρόνος τῆς χειροτονίας τοῦ ἐκλελεγμένου θέλει ἀνακοινωθῆ προσεχῶς.

νεοεκλεγεὶς Ἐπίσκοπος, 36 ἐτῶν, τυγχάνει ἀπόφοιτος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Βελιγραδίου, τὸ 2008 ἐκάρη Μοναχὸς καὶ ἐχειροτονήθη Διάκονος ἀπὸ τὸν Μητροπολίτην Μαυροβουνίου Ἀμφιλόχιο τοῦ Πατριαρχείου Σερβίας. Ἀπὸ τοῦ ἔτους 2013 εὑρίσκεται εἰς τὴν Αὐστραλίαν, εἰς ἐξυπηρέτησιν τῶν ἐκεῖ Ἐνοριῶν τῆς Ἐλευθέρας Σερβικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, αἱ ὁποῖαι διαποιμαίνονται ἀπὸ τὸν Θεοφιλέστατον Ἐπίσκοπον Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιον, ὁ ὁποῖος τὸ αὐτὸ ἔτος ἐδέχθη τοῦτον κατὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴν τάξιν καὶ τὸν ἐχειροτόνησεν εἰς τὸν δεύτερον βαθμόν τῆς Ἱερωσύνης. Τὸ 2015 προεχειρίσθη ὑπὸ τοῦ Θεοφ. Μεθώνης Ἀρχιμανδρίτης καὶ Ἡγούμενος τῆς ἐκεῖσε μικρᾶς Μοναστικῆς Ἀδελφότητος, ἡ ὁποία ἑδρεύει εἰς Βρισβάνην. Ὁμιλεῖ ἐκτὸς τῆς Ἀγγλικῆς, τὴν Σερβικὴν γλῶσσαν, ἐνῷ δύναται νὰ λειτουργῇ καὶ εἰς τὴν Ἑλληνικήν. Ὁ νεοεκλεγεὶς θὰ ἐξυπηρετῇ ἐξ ὀνόματος τοῦ Θεοφιλ. Μεθώνης τὰς ποιμαντικὰς ἀνάγκας, ὄχι μόνον τῶν σερβοφώνων Ἐνοριῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν ἑλληνοφώνων καὶ ἀγγλοφώνων τῆς Αὐστραλίας καὶ τῆς εὐρυτέρας περιοχῆς.