Ἀνακοινώσεις

Πρόσκλησις Ἱερατικῆς Συνάξεως

Ἀριθμὸς Πρωτ. 2838.


ΑΘΗΝΑΙ 23 – 04 / 06 - 05 - 2019.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ


Πανοσιώτατοι καὶ Αἰδεσιμώτατοι,
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν ἀπεφάσισεν τὴν σύγκλησιν Πανελληνίου Συνάξεως τοῦ Ἱεροῦ ἡμῶν Κλήρου διὰ τὴν Πέμπτην, 10/23-05-2019, εἰς Κηφισίαν Ἀττικῆς. Τὸ γενικὸν θέμα τῆς Συνάξεως ὡρίσθη ὡς: 

«Πάντα εὐσχημόνως καὶ κατὰ τάξιν γινέσθω».

χῶρος τῆς Συνάξεως εἶναι τὸ κτῆμα «Νησίς» (16o χλμ. Ε.Ο.Α.Λ. Κόμβος Ν. Κηφισίας) καὶ ὥρα ἐνάρξεως 10:00 π.μ.
Θὰ γίνουν τρεῖς εἰσηγήσεις:

α) «Ἡ ἀποτροπὴ τῆς ἐκκοσμικεύσεως τῶν μυστηρίων γάμου καὶ βαπτίσεως», ὑπὸ τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ.

β) «Ἡ τήρησις τῆς κανονικῆς τάξεως κατὰ τὰς παρ᾽ Ἐνορίαν καὶ ἐν Μοναστηρίοις Ἱεροπραξίας», ὑπὸ τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου.

γ) «Ἡ νομικὴ προσωπικότης τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ.», ὑπὸ τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Φωτίου.

Θὰ ἐπακολουθήσῃ διάλογος καὶ ἐπίλυσις ἀποριῶν.

Μετὰ τῆς παρούσης προσκλήσεως συναποστέλλεται τεῦχος ἐκδοθὲν ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου περιέχον ἀπαντήσεις εἰς ζητήματα ἐγερθέντα κατὰ τοῦ θεσμοῦ τῶν Θρησκευτικῶν καὶ Ἐκκλησιαστικῶν Νομικῶν Προσώπων. Ὅτι ἐπιπλέον ἐρωτήματα ἐξακολουθοῦν νὰ ὑπάρχουν, θὰ καλυφθοῦν κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς συζητήσεως ἐν τῇ Συνάξει.

Καλεῖσθε ἅπαντες οἱ Κληρικοὶ νὰ συμμετάσχητε.

Ὁ Ἀρχιγραμματεὺς

† Ὁ Δημητριάδος ΦΩΤΙΟΣ