Ἀνακοινώσεις

Ἐκλογὴ Ἐπισκόπου Πελαγονίας

Τὴν Τετάρτην τῆς Διακαινησίμου, 18-04/01-05-2019, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς ἐνάτην τακτικὴν Συνεδρίαν τῆς τρεχούσης Συνοδικῆς Περιόδου ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου. Κατ’ αυτὴν ἐγἐνετο ἡ Ἐκλογὴ Τιτουλαρίου Ἐπισκόπου ὑπὸ τὸν τίτλον τοῦ Πελαγονίας, διὰ τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Ἀμερικῆς ἐπιφορτισμένου μὲ τὸ καθῆκον τῆς Ἱεραποστολικῆς δράσεως εἰς τὴν Λατινικὴν Ἀμερικήν.

διαδικασία τῆς ἐκλογῆς ἐπραγματοποιήθη εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» Πειραιῶς, ἔπειτα ἀπὸ Ἀρχιερατικὴν Θείαν Λειτουργίαν, ἡ ὁποία ἐτελέσθη ὑπὸ τοῦ νεωτέρου κατὰ τὰ πρεσβεῖα Ἀρχιερέως, Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Γαρδικίου κ. Κλήμεντος. Ἀφοῦ δὲ ἐκλείσθηκαν αἱ θῦραι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ἀνεγνώσθη ὁ Κανονισμὸς Ἐκλογῆς Ἀρχιερέων καὶ ἀκολούθησε διαλογικὴ συζήτησις, μετὰ τὸ πέρας τῆς ὁποίας ἐγένετο ἡ ἐκλογὴ τοῦ νέου Ἐπισκόπου.

Κατὰ τὴν ψηφοφορίαν, ἐπὶ 13 ψηφισάντων Ἀρχιερέων, εὑρέθησαν ἔγκυρα καὶ τὰ 13 ψηφοδέλτια καὶ ἀπὸ τὴν καταμέτρησιν τῶν ψήφων, ἔλαβον:

1. Ὁ Πανοσιώτατος Ἱερομόναχος π. Μάξιμος Marretta ψήφους 12.

2. Ἕτερός τις Ἱερομόναχος ἐν Ἀμερικῇ ψῆφον 1.

ς ἐκ τούτου, Τιτουλάριος Ἐπίσκοπος Πελαγονίας ἐξελέγη ὀ Πανοσιώτατος Ἱερομ. π. Μάξιμος Maretta. Ὁ νεοεκλεγεὶς ἔρχεται ἐν Ἑλλάδι, καὶ ἡ χειροτονία αὐτοῦ θὰ τελεσθῇ τὸ Σάββατον τῆς Διακαινησίμου, 21-4/4-5-2019, εἰς τἠν Ἱερὰν Μονὴν Ἁγίων Ταξιαρχῶν Ἀθικίων Κορινθίας.

νεοεκλεγεὶς Ἐπίσκοπος, 40 ἐτῶν, εἶναι υἱὸς τοῦ Κληρικοῦ τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν Αἰδ. π. Θωμᾶ Maretta, χειροτονηθέντος ὑπὸ τοῦ Ἁγίου Μητροπολίτου Φιλαρέτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς, τυγχάνει ἀπόφοιτος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Jordanville τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς καὶ ὁμιλεῖ ἐκτὸς τῆς Ἀγγλικῆς, τὴν Ρωσικήν, τὴν Ἑλληνικὴν καὶ τὴν Ἰσπανικὴν γλῶσσαν, μὲ γνώσεις καὶ τῆς γαλλικῆς καὶ σερβικῆς. Κατὰ τὰ τελευταῖα ἔτη ἐργάζεται ἱεραποστολικῶς εἰς τὴν Γουατεμάλαν τῆς Κεντρικῆς Ἀμερικῆς.