Ἀνακοινώσεις

Περὶ τοῦ ἐπιβληθέντος προσφάτως ἐπιτιμίου

Τὸ Πρωτοβάθμιον διὰ Πρεσβυτέρους Συνοδικὸν Δικαστήριον τῆς Ἐκκλησίας μας ἐπέβαλε προσφάτως τὸ ἐπιτίμιον τῆς καθαιρέσεως σὲ ἕνα πρώην Πρεσβύτερον τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν, ὡς καὶ τὸ τῆς ἀκοινωνησίας (ἀφορισμοῦ) εἰς τοὺς συνεργήσαντας μετ᾿ αὐτοῦ εἰς τὴν συγκρότησιν Παρασυναγωγῆς. Τοῦτο δὲν ἐγένετο ἄνευ λύπης καὶ ὀδύνης, πλὴν κατέστη ἐπιβεβλημένον ἕνεκα τῆς ἐμμονῆς τῶν καταδικασθέντων εἰς τὴν ἑκούσιον καὶ πείσμονα ἀποκοπήν των ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν τῶν Γ.Ο.Χ. καὶ τὴν ἐκ μέρους των συγκρότησιν ἰδίας («διακεκριμένης» κατὰ δήλωσίν των) «γνωστῆς θρησκείας», κατὰ τὸ ἄρθρον 13 τοῦ Συντάγματος.

Ἱερὰ ἡμῶν Σύνοδος ἀνέμενεν ἐπὶ πέντε μῆνας τὴν τυχὸν μετάνοιαν τῶν κατηγορουμένων, καλοῦσα αὐτοὺς εἰς συναίσθησιν καὶ ἀπολογίαν, ἄνευ ἐκ μέρους των ἀνταποκρίσεως· πρὸ δὲ τῆς λήψεως ἀποφάσεως ἀπέστειλε πρὸς αὐτοὺς τὴν ἀκόλουθον ὑστάτην ἔκκλησιν:

 

 

Ἀριθμὸς Πρωτ. 2793

ΑΘΗΝΑΙ 29-01/11-02-2019

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΝ
ΔΙΑ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥΣ ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΝ

Πρὸς
1. Tὸν Αἰδεσιμώτατον Πρεσβύτερον Δημήτριον Μῖγδον
2. Tὰ μέλη τοῦ Δ.Σ. τοῦ Σωματείου «Θρησκευτικὴ (καὶ Ἐθνικὴ) Ὀρθόδοξος Κοινωνία Γ.Ο.Χ. Νομοῦ Μαγνησίας»: Γρηγόριον Νικολαΐδην, Σπυρίδωνα Λάκκαν, Μαρίαν Ἀρχοντᾶ, Ἀλέξανδρον Γκλαβίνην, Γεωργίαν Στρoύλιου, Ἰωάννην Κοντογιάννην καὶ
3. Τὸν κ. Ἐμμανουὴλ Γιουρτζίδην, συνεργὸν τῶν ἀνωτέρῳ
ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ 163 - ΔΟΝ ΔΑΛΕΖΙΟΥ 382 21 ΒΟΛΟΣ

 

Αἰδεσιμώτατε πάτερ καὶ ἀγαπητοὶ κύριοι καὶ κυρίες,

Πάντοτε ἡ Ἱερὰ ἡμῶν Σύνοδος προνοεῖ διὰ τὴν ἀγάπην μεταξὺ τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ ἐν Ἑλλάδι καὶ τὴν εἰρήνην εἰς τοὺς κόλπους Αὐτῆς, μηδαμῶς σπεύδουσα ἢ ἐπιχαίρουσα εἰς τὴν ἐπιβολὴν ἐπιτιμίων, παρεκτὸς μόνον ἐὰν τοῦτο κρίνεται ἀπολύτως ἀναγκαῖον. Ἐν εἰρήνῃ γὰρ κέκληκεν ἡμᾶς ὁ Θεός. Πλὴν ὅμως ἡ τήρησις τῆς εἰρήνης ἀπαιτεῖ πάντοτε τὴν ἐπιδίωξιν αὐτῆς ὑπ᾽ ἀμφοτέρων τῶν μερῶν. Εἰδ᾽ ἄλλως ἐπαληθεύεται τὸ Ψαλμικόν: «μετὰ τῶν μισούντων τὴν εἰρήνην ἤμην εἰρηνικός».

Εἰς τοῦτο στοιχοῦντες οἱ Σεβασμιώτατοι καὶ Θεοφιλέστατοι Ἀρχιερεῖς, οἱ συγκροτοῦντες τὸ παρὸν Συνοδικὸν Δικαστήριον, κατὰ τὴν Συνεδρίαν τῆς 09/22-01-2019 ἀσχοληθέντες μετὰ τῆς ὑποθέσεως ὑμῶν, ἀπεφάσισε τὴν διακοπὴν τῆς Συνεδριάσεως, προκειμένου νὰ δώσῃ εἰς ὑμᾶς τὴν δυνατότητα ἀναθεωρήσεως τῆς στάσεως ὑμῶν καὶ ἐπιλογῆς τῆς εἰρήνης κατὰ Θεόν.

Ὡς ἐκ τούτου, μέχρι τῆς 8/21-2-2019, ἡμέραν Πέμπτην, ὁπόταν συνεδριάζει ἐκ νέου τὸ Συνοδικὸν Δικαστήριον, καλεῖσθε ὅπως:

α) Ἀνακαλέσῃτε τὰς βεβιασμένας καὶ ἀστόχους ἀποτειχίσεις, γνωμοδοτήσεις καὶ ὑπομνήματα ὑμῶν καθ´ ὁλοκληρίαν, μεθ᾽ ὅλου τοῦ περιεχομένου αὐτῶν, τῶν παραρτημάτων καὶ τῶν συμπληρωμάτων αὐτῶν. Ἐντὸς αὐτῶν τῶν κειμένων ἐμπεριέχονται ἅπαντα τὰ ἐπιλήψιμα στοιχεῖα ἐναντίον σας ἀπὸ δογματικῆς, κανονικῆς καὶ ποινικῆς ἀπόψεως.

β) Ὁ πρῶτος ἐξ ὑμῶν αἰτήσῃται συγγνώμην διὰ τὰς κανονικὰς παραβάσεις αὐτοῦ, ἄνευ δικαιολογιῶν.

Ταῦτα πράττοντες, ἡ Ἱερὰ ἡμῶν Σύνοδος, στοιχοῦσα τὸ τοῦ Κυρίου λόγιον: «κάλαμον συντετριμμένον οὐ κατεάξει καὶ λίνον τυφόμενον οὐ σβέσει» (Ματθ. ΙΒ´, 20), θέλει παύσῃ τὴν κανονικὴν δίωξιν καθ᾽ ὑμῶν, ὑμεῖς δὲ θέλετε παραμείνῃ πιστὰ τέκνα τῆς Ἐκκλησίας ΓΟΧ Ἑλλάδος, ἤτοι τῆς συνεχείας τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας ἐν Ἑλλάδι.

Ἐὰν πάλιν θέλῃτε νὰ ποιήσῃτε κακὴν χρῆσιν τῆς ἐλευθερίας, ἥν ἐδωρήσατο ὑμῖν ὁ Θεὸς καὶ νὰ ἀπορραγῇτε τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, τότε αὐτοὶ ὑμεῖς τὴν καταδίκην κατὰ τῆς κεφαλῆς ὑμῶν θέλετε ἐπιφέρῃ. Ἐὰν χρείαν ἔχῃτε περισσοτέρου χρόνου, προκειμένου νὰ ἀποφασίσῃτε, ἀποστείλατε εἰδοποίησιν μέχρι καὶ τῆς 7/20-2-2019.

Εὐχόμενοι ὅτι θέλετε πράξει κατὰ Θεόν.
Διὰ τὸ Συνοδικὸν Δικαστήριον
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
† Ὁ Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος Γερόντιος

 

Πλὴν ὅμως καὶ αὕτη ἡ ὑστάτη ἔκκλησις ἠγνοήθη ὑπ᾿ αὐτῶν, ὁπότε τὸ Συνοδικὸν Δικαστήριον ἐξέδωκε τὴν ἀπόφασιν αὐτοῦ, σεβόμενον τὴν θεόσδοτον ἐλευθερίαν αὐτῶν. Ἐφ᾿ ὅσον ἑκουσίως καὶ αὐτοπροαιρέτως ἀπεφάσισαν νὰ ἀποκοποῦν ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν τῶν Γ.Ο.Χ. καὶ νὰ συστήσουν τὴν ἰδικήν των ἰδιαιτέραν Θρησκείαν, ἡμεῖς δὲν δυνάμεθα νὰ κρατήσωμεν τούτους διὰ τῆς βίας. Τὸ δὲ Συνοδικὸν Δικαστήριον εἰς τοιαῦτας περιπτώσεις δὲν ἀποκόπτει τούτους, ἀλλὰ διαπιστωτικῶς διακηρύσσει τὴν ἤδη γενομένην ἑκούσιον ἀποκοπήν των. Ἀπομακρυνόμενοι, ὅμως, τῆς Ἐκκλησίας, ἐν γνώσει των στεροῦνται τῶν ἰδιοτήτων, τὰς ὁποίας ἀπέκτησαν ὄντες μέλη Αὐτῆς. Ὅθεν, ὁ μὲν ἀξιότιμος κ. Δημήριος Μῖγδος, δὲν διαθέτει πλέον τὴν ἰδιότητα τοῦ Κληρικοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ.. Δύναται, ὡς Ἕλλην πολίτης καὶ ἐλεύθερος ἄνθρωπος νὰ θεωρῇ ἑαυτὸν θρησκευτικὸν λειτουργὸν τῆς νεοσυστάτου θρησκείας, τὴν ὁποίαν συνίδρυσε μετὰ τῶν ὀπαδῶν του καὶ νὰ ἀναγνωρίζηται ὑπ᾿ αὐτῶν ὡς τοιοῦτος, ἀλλ᾿ οὐχὶ ὡς Κληρικὸς τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ.. Διὰ τοῦτο οἱ πιστοὶ τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. τῆς Ἑλλάδος δὲν δύνανται νὰ ἐξυπηρετοῦνται μυστηριακῶς ὑπ᾿ αὐτοῦ. Αὐτὸς δὲ ὀφείλει νὰ ἐξυπηρετῇ μόνον τοὺς ὀπαδούς τῆς νέας θρησκείας του καὶ νὰ πληροφορῇ περὶ τῆς ἀποκοπῆς του, τοὺς πιστοὺς τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ., οἱ ὁποῖοι ἐν ἀγνοίᾳ των προστρέχουν πρὸς αὐτὸν δι᾿ ἐξομολόγησιν ἢ ἑτέραν ἱεροπραξίαν.

Οἱ δὲ λοιποὶ καταδικασθέντες, ἐφ᾿ ὅσον ἑκουσίως ἐπέλεξαν τὴν σύστασιν ἰδίας θρησκείας, ἀποστάντες αὐτοπροαιρέτως τῆς Ἐκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ., αὐτοὶ τοῦτοι κατέστησαν ἑαυτοὺς ἀκοινωνήτους, ὡς ἐκ τούτου δὲν ἔχουν τὸ δικαίωμα νὰ μετέχουν εἰς ἱερὰ Μυστήρια καὶ λοιπὰς Ἱεροπραξίας, αἱ ὁποῖαι τελοῦνται ὑπὸ Κληρικῶν τῆς Κανονικῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ.

Δεδομένου δὲ ὅτι ἀπεδείχθη ἡ ἐκ μέρους τῶν καταδικασθέντων διακήρυξις καὶ αἱρετικῶν δοξασιῶν, ὑπόκεινται καὶ εἰς τὸ ἐπιτίμιον τοῦ ἀναθεματισμοῦ, πλὴν περὶ τοῦ θέματος τούτου θέλει ἀσχοληθῇ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. κατὰ τὴν Συνεδρίαν τοῦ προσεχοῦς Σεπτεμβρίου, μέχρι τότε εὐχόμεθα νὰ πράξουν ὅ,τι ἡ προμνημονευθεῖσα Ὑστάτη Ἔκκλησις ζητεῖ ἐξ αὐτῶν, προκειμένου ἐπανεντασσόμενοι εἰς τὴν Ἐκκλησίαν, ἀντί βαρυτέρας καταδίκης, νὰ λάβουν χάριν λυόμενοι καὶ τῶν ἤδη ἐπιβληθέντων ἐπιτιμίων.

Εὐχόμεθα ἐγκαρδίως ὑπὲρ τῆς μετανοίας καὶ ἀποκαταστάσεως αὐτῶν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου