Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 6ης / 19ης Μαρτίου 2019

Τὴν Τρίτην, 6ην / 19ην τοῦ μηνὸς Μαρτίου τοῦ ἔτους 2019, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς ὀγδόην τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, ἡ ὁποία, συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

1. Ὥρισεν τὴν Τετάρτην τῆς Διακαινησίμου ὡς ἡμέραν τακτικῆς Συνεδριάσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς παρουσίας Ἀρχιερέων ἡμῶν ἐκ τοῦ Ἐξωτερικοῦ διὰ τὴν τελετὴν καθαγιασμοῦ τοῦ Ἁγίου Μύρου τῆς Μεγάλης Πέμπτης.

2. Ἐποιήσατο τὴν ἀποτίμησιν τοῦ Συνοδικοῦ Ἑορτασμοῦ τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας.

3. Ἀπεφασίσθη ἡ σύγκλησις Πανελληνίου Συνάξεως τοῦ Ἱεροῦ ἡμῶν Κλήρου διὰ τὴν Πέμπτην, 10/23-05-2019, εἰς Κηφησίαν Ἀττικῆς. Τὸ γενικὸν θέμα τῆς Συνάξεως ὡρίσθη ὡς: «Πάντα εὐσχημόνως καὶ κατὰ τάξιν γινέσθω», καὶ περὶ αὐτῆς θὰ ἀνακοινωθοῦν πλείονα συντόμως.

4. Συνεζητήθησαν ζητήματα σχετικῶς πρὸς τὴν Ἐξωτερικὴν Ἱεραποστολήν.

5. Ἠσχολήθη μετὰ τῆς ρυθμίσεως ζητημάτων τινῶν ἀναφορικῶς πρὸς τὴν ἐπικειμένην τέλεσιν καθαγιασμοῦ τοῦ Ἁγίου Μύρου.

6. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἠσχολήθη καὶ μὲ ἕτερα ζητήματα τρεχούσης φύσεως.

 

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας